Februari: Robertsforsmodellen

i Category: | 2 min läsning

Robertsforsmodellens fokusområden för att mildra effekterna av Element Six nedläggning är Nya jobb, utbildning samt starta eget.

Starta eget.

En rådgivningsfunktion för nya företagare är nu på plats och den praktiska rådgivningen kommer att ges av Lars G Carlsson som har många års erfarenhet inom området. Lars kommer att ha sitt kontor på övre våningen i lokalen ”The globe”, den gamla församlingsgården som numera fungerar som ungdomsgård. Lars kommer att finnas i Robertsfors efter behov vilket innebär att vi planerar in 3-4 rådgivningstillfällen per dag. De som vill träffa Lars kontakt mig med en begäran om rådgivning på telefon 0934-14001 , mobil 0706-111700 eller via e-post olof.norberg@robertsfors.se och vi kommer därefter att meddela dag och tid. Rådgivningen kommer att ske konfidentiellt och är helt kostnadsfri för alla boende i Robertsfors kommun.

Det är flera saker som måste klarläggas med utgångspunkt från de arbetsmarknadsprognoser vi ser. Hur kan vi matcha framtidens arbetsmarknad med den befintliga utbildningsnivån och yrkeserfarenheten? Vi har identifierat vilka huvudsakliga rekryteringsproblem våra arbetsställen i kommunen i huvudsak har mött. Målsättningen är att vi så snart det är möjligt skall kunna få fram en bild av hur utbildningsbehovet ser ut för att kunna matcha framtidens rekryteringsbehov och att därefter kunna dimensionera och säkerställa resurser för utbildning. Vi avser också att ansöka om medel från den Europeiska Socialfonden för att underlätta finansiering av utbildningsbehovet.

Nya jobb.

Vi har ett antal företag där vi för samtal om etablering. Dessa samtal sker dock i ett tidigt skede och vi är idag långt från någon realiserad etablering.

Under December 2014 kontaktades 194 arbetsställen i kommunen och gavs möjlighet att besvara en frågeenkät med fokus på frågeställningarna tillväxtvilja och hinder för tillväxt. Tyvärr fick vi bara svar från 36 % av de tillfrågade men vi tror dock att dessa svar ger en representativ bild av hur näringslivet i Robertsfors idag ser på sin situation. Svaren är nu sammanställda och summerade i en föreslagen handlingsplan.

Under Februari månad kommer vi att lägga in en ansökan till Region Västerbotten och Tillväxtverket där vi presenterar det näringslivmässiga utvecklingsbehovet för samtliga Umeå kranskommuner med en begäran om finansieringsstöd för att under tre år aktivt arbeta med att stimulera tillväxt och att riva hinder för tillväxt. Genomförandet av den handlingsplan som finns framtagen för Robertsfors kommun är helt beroende av den finansiering som vi hoppas beviljas av Region Västerbotten och Tillväxtverket.