Markarbete utanför fastigheten Fabriksvägen.

i Category: | 1 min läsning

Runt den 1 oktober kommer markarbeten påbörjas på Fabriksvägen i Robertsfors. Arbetet beräknas pågå i cirka 2 veckor. Olika former av störningar kommer att uppstå då asfalt kommer att schaktas bort på de stora parkeringsplatserna utanför och i anslutning till de byggnader där hälsocentral, folktandvård, företagshälsovård samt dagcenter är belägna. Uppmärkning av alternativa infarter kommer att ske.

Under kommande vinter kommer cykelbanor, parkeringsplatser och vägar att vara gruslagda. Asfaltering sker först vår/försommar 2016. Inga gräv/markarbeten kommer att pågå under senhöst/vinter. Vägar och parkeringsplatser kommer kunna användas precis som vanligt.

Vid frågor kontakta Carl-Johan Pettersson, Samhällsbyggnadskontoret, på telefon 0934-141 24