Flyktingsituationen i Västerbottens län

i Category: | 2 min läsning

Det fortsätter att komma rekordmånga asylsökande till Sverige. I september månad hade 24 306 personer sökt asyl i Sverige och under augusti 11 744. Västerbottens län berörs av strömmarna av människor in i Europa och Sverige. Förutom de asylsökande så passerar ett stort antal så kallade transiterande personer/flyktingar länet på genomresa i Sverige till annat land. Under de tre senaste veckorna har ca 500-700 flyktingar/dygn passerat Umeå med nattåg.

I länet är tillfälliga anläggningsboenden s.k ABT-boenden på gång att öppnas. Det är i dagsläget klart med 4 ABT-boenden. Vindeln, Åsele, Lycksele samt Sorsele kommer tillsammans ha ca 700 ABT-platser tillgängliga, varav 90 av dessa tillgängliga inom två veckor.

Vad gör kommunen?

Robertsfors kommun bevakar situationen och deltar kontinuerligt i regionala veckomöten där lägesbild ges från Migrationsverket, Länsstyrelsen, Polisen och andra berörda parter.

Samordningsgrupp

Robertsfors kommun har också startat upp en samordningsgrupp som har regelbundna möten. Syftet med gruppen är att förbereda kommunen inför ett eventuellt mottagande av asylsökande. I gruppen sitter personal med ansvar för lokaler, omsorg, information, räddning och integration.

Inventering av akutplatser

På uppdrag av Migrationsverket har Länsstyrelserna i landet begärt en inventering i alla kommuner om tillfälliga akutboenden inför ett tänkbart scenario med ett stort antal asylsökande där Migrationsverkets egna platser ej räcker till. På Länsstyrelsen Västerbottens hemsida finns mer information om det och även sammanställningen över inventeringen i Västerbotten. Länk till Länsstyrelsen Västerbotten

Ansvar och roller

Länsstyrelsen har en samordningsroll

Länsstyrelsen arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter inom länet, samt med att samordna information till allmänhet och media.

Migrationsverket ansvarar för asylsökningar

Migrationsverket ansvarar för att registrera asylsökande och att utreda asylansökningar. De ordnar även mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva.

Kommunerna ansvarar för ensamkommande flyktingbarn

Kommunerna har en central roll på flera områden. De har ansvaret för ensamkommande flyktingbarn (barn som kommer utan vårdnadshavare) och ett ansvar för mottagande av nyanlända som har fått uppehållstillstånd.

Polisen ansvarar för den illegala invandringen

De personer som vistas i Sverige illegalt faller under polisens ansvarsområde.

Är du en av dem som vill bidra med något men inte riktigt vet hur och med vad så är du välkommen att kontakta kommunen för information och vägledning.

Mer information

Länsstyrelsen Västerbottens information om flyktingsituationen

Krisinformation.se – frågor och svar från myndigheter gällande flyktingsituationen

Migrationsverkets information om varför asylsökandet ökar just nu

Migrationsverkets information om asylsökande

Kontaktperson:

Magnus Hansson
Koncernstrateg
mah@robertsfors.se
0934-14112