Anläggnings- och inventariebidrag 2019

i Category: | 1 min läsning

Nu är det dags att söka anläggnings- och inventariebidrag inför säsongen 2019. Ansökan skall inges skriftligen till Tillväxtsektorn före den 11 november 2018.

Anläggningsbidrag:

Förening som planerar ny anläggning av idrotts- eller fritidskaraktär, eller samlingslokal, eller som planerar att bygga om eller till,  eller rusta upp, befintlig anläggning/samlingslokal kan erhålla bidrag för detta. Ansökan skall innehålla beskrivning av planerade åtgärder (ev. ritningar mm) samt kostnadsberäkningar. Anläggningsbidrag beviljas normalt med max 70% av den verkliga kostnaden. Beviljat bidrag utbetalas löpande under året efter uppvisande av verifikat över kostnaderna.

Inventariebidrag:

Bidrag beviljas efter följande principer:

  • Inventarier som används i föreningens huvudsakliga verksamhet prioriteras framför administrativa hjälpmedel, t.ex kontorsutrustningar.
  • Stora dyrbara inventarier prioriteras framför mindre inventarier. Bidrag till dyrbara inventarier kan fördelas över flera budgetår beroende på tillgängliga medel.
  • Bidrag beviljas ej till anläggnings- eller förbrukningsmaterial, ej heller till fast inredning.

Villkor för att erhålla bidrag:

Föreningen/organisationen skall ha lämnat in kopior på 2018 års redovisning för att få dessa bidrag beviljade. Årsredovisning i form av verksamhetsberättelser, resultaträkning och revisionsberättelse. Dessa handlingar ska normalt vara inlämnade före den 1 april årligen.

Ansökan skickas in per mail till mah@robertsfors.se eller post till:

Tillväxtsektorn
Magnus Hansson, Storgatan 13, 915 81 ROBERTSFORS
mah@robertsfors.se