Information om bredbandsutbyggnad 2017-01-09

i Category: | 4 min läsning

De utbyggnadsprojekt som fram till 2020 planerats är omfattande och omsluter mellan 25 – 30 Mkr. För att bättre styra upp verksamheten har en styrgrupp bildats. Den består av kommunchef, ekonomichef, VA-chef, IT-chef samt projektledare. Härigenom kommer beslut avseende planering och styrning få en tydligare status i den kommunala förvaltningen och därmed en bättre förankring på kommunledningsnivå. I styrgruppen hanteras ärenden såsom planering och prioritering av utbyggnad, anslutningsavgifter, upphandlingar m.m. Utbyggnaden utgår från kommunens Bredbandsstrategi 2014-2020.

Byggnation 2016

Under 2016 har byggnationen av de ortssammanbindande näten mellan Västra Sjulsmark – Ytterklinten samt mellan Överklinten – Korssjön – Ultervattnet enligt plan färdigställts. Denna byggnation är ett delprojekt i AC Net:s projekt ”Bredband till fler” som är medfinansierat av EU:s strukturfonder samt Region Västerbotten.

I samband med denna byggnation har områdesnät i Östra Sjulsmark, Ytterklintfäboda, Liden/Brattliden, Korssjön samt norra delen av Ultervattnet (norr om väg 733) etablerats. Dessa etableringar ingår i ett projekt finansierat av Landsbygdsprogrammet, det första av fyra projekt inom detta program. Även områdesnätet i har Estersmark etablerats. Totalt har ett 80-tal fastigheter inom detta projekt anslutits under 2016.

I Ånäset har c:a 85 fastigheter anslutits till bredband och c:a 30 är i det närmaste klara för anslutning. Då Ånäset betraktas som tättbebyggt område ingår det inte i projekten medfinansierade från Landsprogrammet.

Utöver ovanstående etableringar har ytterligare ett 15-tal fastigheter anslutits. Dessa återfinns inom områden som tidigare är utbyggda.

I Skäran pågår förläggning av kanalisation i samband med ett vattenledningsnät. I Östra Kålaboda och i Rickleå har samförläggning av kanalisation skett med Skellefteå Krafts förläggning av el.

I stort har utbyggnaden gått enligt plan. Vissa problem har uppstått genom att de upphandlade entreprenörerna inte haft resurser att leverera på grund av hög arbetsbelastning. Det pågår utbyggnad även i andra kommuner och resurserna är begränsade inför denna omfattande utbyggnad. Detta är ett problem som vi tyvärr kommer att få leva med under resten av programperioden.

För närvarande pågår förläggning av kanalisation i Högfors-Västervik-Bäcklund samt Bastufjärden.

Utbyggnad 2017

I det första av kommunens projekt i Landsbygsprogrammet, dit ovan nämnda områdesnät hör, ingår även byarna Långsjön, Högfors m.fl., Inre och Yttre Bastufjärden, Ytterklinten, Nya Storbäcken samt Kvarnrödningen. Dessa områden har hög prioritet inför 2017. Andra områden som har hög prioritet är de områden där Telia under 2017 kommer att släcka det fasta kopparnätet. Dessa områden är de som hör till telestationerna Brände, Kålaboda, Norum, Ratu, Rickleå, Skäran, Västra Sjulsmark, samt Åkullsjön. I dessa stationer, förutom Åkullsjön, levererar kommunen xDSL-lösning för bredband. För Västra Sjulsmark gäller att flertalet abonnenter där fått fiberanslutning under 2016. I Brände, Norum och Ratu finns sedan ett antal år tillbaka utbyggt fibernät. Dock skall noteras att det i dessa områden finns enstaka abonnenter och områden som inte är anslutna till fibernät. Däremot saknas fibernät i stor omfattning i de områden som hör till stationerna Kålaboda, Rickleå och Skäran. Av denna anledning har dessa områden hög prioritet och planeras att byggas under 2017. Som nämnts ovan har vi kommit en bit på väg genom den samförläggning som skett.

Ytterligare utbyggnad med hög prioritet är ortssammanbindande nät mellan Ultervattnet och Flarken. I samband med det planeras även påbörjad utbyggnad av områdesnät i Flarken med omnejd.

I Ånäset kommer vidare utbyggnad att ske. Det rör fastigheter norr om kyrkan mot Estersmark samt väster ut mot Flarken.

I Robertsfors samhälle kommer utbyggnad att ske i de kvarter där fibernät saknas men där efterfrågan finns. Denna utbyggnad kommer dock inte i sin helhet att färdigställas under 2017.

Projekt

Som nämnts i tidigare information har bidrag beviljats för det första ansökta projektet. Budgeten för detta projekt uppgick till 7 136 000 och bidrag beviljades med 70 % av detta, dvs. 5 121 200 kr.

I den andra projektomgången ansöktes om två olika projekt, 2_1 och 2_2. Då det inte fanns medel för bidrag i den omfattningen som motsvarade utgiftsbudgeten valdes att reducera det ena projektet. Detta innebar att områden söder om Rickleå inte ingår i detta projekt. En av anledningarna till att det var angeläget att Rickleå ingick i ansökan var att vi där redan påbörjat byggnationen genom samförläggningen.

Karta över bredbandsutbyggnad

Projekt 2_2

Strax före nyår fick vi beslut om att de två ansökningarna beviljats. Budgetomslutningen uppgick till
9 695 000 kr för projekt 2_1 och 2 136 000 för projekt 2_2. Det sammanlagda bidraget uppgår därmed till 8 281 700 kr.

För de områden som uteslutits i denna ansökningsomgång återstår förhoppningen om att nya medel senare kommer att tillföras för utbyggnad. Detta har redan budgeterats i regeringens höstbudget där 850 Mkr skall tillföras. Om den fördelning av medel mellan regionerna gäller som i den första omgången så bör c:a 40 Mkr tillföras Västerbotten. Därigenom bör man på goda grunder förvänta sig att de områden som nu uteslutits kan komma att få möjlighet till bidrag vid en senare ansökningsomgång. När detta kan ske är dock i skrivande stund oklart.

De områden som uteslutits kommer då att ingå i projekt 3. Budgeten för dessa områden uppgår till c:a 6,5 Mkr vilket om ansökan beviljas innebär ett bidrag om 5 Mkr.
Karta över bredbandsutbyggnad projekt 2

Projekt 3

Karta över bredbandsutbyggnad projekt 3