Tyck om Robertsfors kommun

i Category: | 2 min läsning

Under 2015 och 2017 har ett nytt utkast till omarbetad översiktsplan arbetats fram för samråd. Syftet med samrådet är att få synpunkter, ny kunskap och påpekande om felaktigheter så att den nya översiktsplanen blir ett bra beslutsunderlag för Robertsfors kommuns fortsatta planering. Dialogen om den nya översiktsplanen är viktig såväl för framtagande som implementering. Under samrådstiden finns översiktsplanen tillgänglig på kommunens hemsida (se längre ned), i kommunhusets reception samt på Robertsfors bibliotek. Vidare planeras fyra kvällsforum (Norr, Väst, Öst och Syd) med muntlig presentation av förslaget och med möjlighet att lämna in synpunkter. Du kan också enkelt lämna in dina synpunkter via ett formulär längre ned på sidan. Ta chansen och Tyck om Robertsfors kommun!

Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om hur kommunen ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är därmed en vision om kommunens framtida utveckling. Planen är inte juridiskt bindande. På
Boverkets hemsida kan du läsa mer om Översiktsplanering.

Kommunens översiktsplan

Det övergripande syftet med Robertsfors kommuns översiktsplan är att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara lösningar för Robertsfors kommun utifrån en helhetssyn på ekonomiska, sociala och ekonomiska faktorer. Att skapa en kommun som är tillgänglig, trygg och öppen med förtätning och förnyelse av befintliga områden som en viktig del i det arbetet. Målbilden för Robertsfors kommun i ÖP för 2030 belyses utifrån fyra huvudaspekter; Infrastruktur, Attraktivt boende, Näringsliv och handel och God livsmiljö. De beskriver alla de framtida ställningstaganden som Robertsfors kommun bör arbeta utifrån. Målbilderna med tillhörande ställningstaganden och rekommendationer är framtagna av en tjänstemannagrupp i samarbete med allmänna utskottet som beredningsgrupp. Översiktsplanen för Robertsfors kommun bygger på en sammanvägning av mark och vattenanvändningen som beskrivs i temadelarna och ställningstaganden förtydligas även med ett kartmaterial för pedagogiskt syfte.

Ta del av planförslaget

Här kan du ladda hem planförslag till Översiktsplan Robertsfors kommun (pdf-dokument).

Välkommen till våra kvällsforum!

Väst 10 april – Överklintens Folkets Hus kl.18.00

Öst 11 april – Centrumhuset i Robertsfors kl.18.00

Norr 24 april – Tingshuset I Ånäset kl.18.00

Söder 25 april – Bygdeågården i Bygdeå 18.00