Tillkännagivande om Kommunstyrelsens sammanträde 30:e maj

i Category: | 1 min läsning

Ett flertal frågor hanterades under Kommunstyrelsens sammanträde den 30:e maj, varpå ni kan läsa om några av dessa nedanför.

Robertsfors kommuns utvecklingsarbete efter medarbetarenkäten 2016
2016 genomförde Robertsfors kommun en medarbetarenkät i hela organisationen, vilket visade på goda resultat. 81,3% av de anställda besvärade frågorna som rörde ledarskap, hälsa, arbetsgemenskap, kompetens och utveckling. Resultatet har återkopplats på varje arbetsplats och lokala handlingsplaner för utveckling har arbetats fram i alla sektorer.

Kommunledningsgruppen har även i dialog med fack och personalutskott identifierat kommungemensamma områden för att förbättra situationen för kommunens medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare.

Av denna anledning har kommunledningsgruppen tagit fram Policy mot kränkande särbehandlingDen tydliggör avståndstagande från kränkningar samt tydliggör kommunens förväntan på hur chefer, medarbetare och organisation ska agera för att motverka och agera om kränkning uppstår. Kommunstyrelsen i Robertsfors kommun beslutade att föreslå fullmäktige att anta policyn mot kränkande särbehandling.

Stabilt budgetläge och ökad befolkning i Robertsfors kommun
Robertsfors kommun har sammanställt en Ekonomirapport för årets fyra första månader, som i sin helårsprognos pekar på ett positivt resultat på drygt 7,9 miljoner kronor för året. I denna prognos har vissa avvikelser från kommunens budget uppmärksammats.

De största negativa avvikelserna kan återfinnas inom sociala utskottets verksamheter, exempelvis på grund av volymökningar inom personlig assistans och externa placeringar enligt LSS. Dock finns det även större positiva avvikelser, så som överskott inom särskilt boende och Lärcentrum. I och med dessa avvikelser har Kommunstyrelsen fått ta del av förslag till åtgärder för innevarande år.

Förutom det prognostiserade ekonomiska överskottet visar Ekonomirapporten att invånarantalet i Robertsfors kommun var 6801 personer den 31 mars 2017, vilket kan jämföras med utfallet sista december 2016 på 6784 personer. Även det aktiva arbetet som sker i verksamheten för att minska sjuktalen tycks ge effekt där det går att se att sjuktalet för årets första månader är lägre än samma period föregående år. Kommunen kommer fortsätta arbetet tillsammans med medarbetare, chefer och fackliga företrädare för att säkerställa att denna nedgång fortsätter.