Tillkännagivande om Kommunfullmäktiges sammanträde 19:e juni

i Category: | 2 min läsning

Under måndagens Kommunfullmäktige diskuterades ett flertal olika ämnen. Några av de beslut som togs kan ni finna nedanför, så som Budgeten för 2018 samt den reviderade Slamtaxan.

Budget 2018 och plan 2019-2020
Under kommunfullmäktigesammanträdet den 19 juni presenterades Kommunstyrelsens förslag till budget för 2018 och plan för 2019-2020. De finansiella målen för budgeten är att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna samt att resultatet sett över en längre period är positivt. Syftet bakom detta är att Robertsfors kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

Målet för verksamheten med denna budget är att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Skattesatsen i Robertsfors kommun för 2018 fastställdes till 23,15% per skattekrona.

 

Reviderad slamtaxa i Robertsfors kommun
Under kommunfullmäktigesammanträdet den 19 juni informerades Kommunfullmäktige om att det under 2016 hade varit ett underskott för slamtömningen på grund av ökade kostnader. De höjda kostnaderna beror framförallt på högre löner inom verksamheten och att entreprenörer har höjt sina priser. Ett nytt entreprenörsavtal har även nyligen upphandlats, vilket innebar en ytterligare prishöjning.

På grund av dessa kostnadsökningar beslutade Kommunfullmäktige i enlighet med Kommunsstyrelsens förslag att ändra slamtaxan. Syftet bakom detta är att Robertsfors kommun fortsättningsvis ska kunna erbjuda en god service.

Den nya slamtaxan börjar gälla från och med den 1 juli 2017, med följande avgifter:
–       Avgift för tömning av brunnar med volym 0-4 m3: 1100 kr.

–       Avgift för tömning av brunnar med volym 4-9 m3: 1500 kr.

–       Avgift för tömning av brunnar med volym över 9 m3: 2100 kr.

–       Framkörningsavgift då tömning ej skett p.g.a nekad tömning eller ej framkomlighet: 700 kr.

–       Avgift för tungt lock som kräver 2 personal: 400 kr.

–       Avgift för extra slang över 50 m: 650 kr.

 

Reviderad Trafikplan 2017-2020
Under kommunfullmäktigesammanträdet den 19 juni presenterades den upprättade trafikplanen som ska gälla 2017-2020. Trafikplanen är ett strategiskt dokument som ska bidra till att Robertsfors kommun når sitt mål om att bli Sveriges bästa kommun samt öka sin befolkning. För att nå detta krävs satsningar på kollektivtrafiken för både boende och företagande samtidigt som Robertsfors kommun horisontella perspektiv beaktas, vilket denna trafikplan lyfter fram.

Det har ej skett några revideringar från föregående Trafikplan utan detta är en uppdatering.

 

Policy mot kränkande särbehandling
I slutet av maj blev Robertsfors kommuns Kommunstyrelse informerade om utvecklingsarbetet som skedde efter medarbetarenkäten 2016. En del av detta var att kommunledningsgruppen hade tagit fram ”Policy mot kränkande särbehandling”. Den tydliggör avståndstagande från kränkningar samt tydliggör kommunens förväntan på hur chefer, medarbetare och organisation ska agera för att motverka och agera om kränkning uppstår.

Baserat på detta beslutade Kommunstyrelsen att föreslå att Kommunfullmäktige skulle anta denna policy, vilket nu skedde under fullmäktigesammanträdet den 19 juni.