Uppdatering bredbandsutbyggnad

i Category: | 1 min läsning

Det är en omfattande utbyggnad av fiberoptik som sker under programperioden inte bara i Robertsfors kommun utan även resten av länet och övriga landet. Detta innebär en påfrestning på de resurser som finns tillgängliga för byggnation. Följden av detta är att det är svårt att få tag på resurser och att det då är svårt att exakt fastställa en tidsplan, vilket innebär att nedan angiven plan kan komma att behöva revideras.

Kommunen har tagit fram ett avtal för anslutning till det fiberoptiska nätet. I avtalet kommer även anslutningsavgiften att framgå. Detta kommer att skickas ut till fastighetsägarna inom det område som planeras. Om behov föreligger kommer informationsmöten med berörda fastighetsägare att genomföras. Därigenom kommer vår planering att påtagligt underlättas vilket även bör vara till gagn för fastighetsägarna. Då avtalen är klara kommer en mer detaljerad planering att ske tillsammans med de fastighetsägare på vars mark förläggning kommer att ske. I samband med det kommer markavtal att träffas där fastighetsägaren godkänner förläggning i mark.

Förläggningen av optokanalisation i byarna Högfors, Västervik, Bäcklund samt Bastufjärden är efter en sen vår igång. Ytterligare förläggning samt återställning i Ånäset pågår likaså. Detsamma gäller planering och upphandling av förläggning i Rotberget i Robertsfors.

Förläggningen i Högfors m.m. räknas inom kort vara avslutat varvid inblåsning av fiberkabel kommer att ske. Efter Högfors kommer förläggning att ske i Rickleå. Där är en stor del av förläggningen gjord under 2016 genom samförläggning med el utförd av Skellefteå Kraft.

Den turordning som är planerats är enligt följande:

  • Rickleå
  • Ytterklinten och Nya Storbäcken
  • Yttre och Gamla Storbäcken
  • Östra Kålaboda
  • Långsjön (Rislandet)
  • Kvarnrödningen
  • Flarken

Ovanstående områden ingår i projekt medfinansierade ur Landsbygdsprogrammet. Tätorterna Robertsfors och Ånäset ligger utanför denna planering.