Lägesuppdatering bredbandsutbyggnad 2017-09-14

i Category: | 2 min läsning

Under innevarande säsong har bredbandsanslutning färdigställts i byarna Högfors, Västervik samt Bäcklund. Därtill har ytterligare fastigheter i Ånäset färdigställts.

Förläggning av kanalisation är i stor avklarade i Inre och Yttre Bastufjärden, Ytterklinten, Nya Storbäcken samt Rickleå. I dessa byar pågår parallellt med förläggningen fiberarbetena och vi räknar med att de skall bli klara under hösten/förvintern. Vi kommer även att påbörja utbyggnad i Östra Kålaboda och där i första hand i de områden där samförläggning skett med Skellefteå Kraft. Övriga delar av Kålaboda kommer att återupptas under våren 2018.

Tyvärr har vi inte uppnått de mål vi satt när det gäller utbyggnaden. På grund av sen vår och omfattande återställningsarbeten i kombination med begränsade entreprenadresurser samt ett väldigt högt tryck på trafikverket vilket resulterat i långa handläggningstider för tillståndansökningarna, har utbyggnaden försenats.

Vi har ytterligare kvarter i Ånäset som vi inte haft resurser att färdigställa men framför allt är vi försenade med utbyggnad i de områden där Skanova kopplar ner kopparnätet. Detta skall enligt uppgift ske 2017-09-30 och att klara uppkoppling mot fiber till det datumet kommer inte bli möjligt för samtliga. För de kunder som har fast telefoni erbjuder Telia alternativ mobil uppkoppling. För de kunder som inte har fast telefoni och som har xDSL i kopparnätet erbjuds inget liknande erbjudande. Här kan mobil uppkoppling mot 4G vara ett alternativ. Det finns skäl att undersöka vad olika operatörer kan leverera avseende kapacitet.

Vad gäller Skäran pågår där samförläggning med vattennätet vilket fortskrider även om förseningar föreligger även där.

Läget är sådant att den planerade utbyggnaden i Långsjön (Rislandet), Kvarnrödningen och Flarken inte är möjlig att genomföra under innevarande säsong.

Vad beträffar Rotberget i Robertsfors pågår förhandlingar med Bottnia IT rörande övertagande av deras befintliga nät alternativt att de bygger vidare på sitt nät. Dessa förhandlingar förväntas bli avklarade inom snar framtid varefter ytterligare information kommer att förmedlas till berörda.