Information om processen kring HVB-verksamheten

i Category: | 1 min läsning

I Robertsfors kommun har mottagning för ensamkommande asylsökande barn (EKB) bedrivits sedan 2011 utifrån avtal med Migrationsverket. Det första avtalet var för mottagning av 4 asylsökande barn och 10 platser för EKB med uppehållstillstånd. Under hösten 2015 förändrades inströmningen av asylsökande till Sverige. Under 2015 fördelades 33 353 EKB till landets kommuner varav 46 till Robertsfors.

För att möjliggöra denna mottagning upprättades under en kort tid 3 HVB (Hem för vård eller boende) vilket innebar att vi totalt hade 5 boenden. Från 2016 och framåt har mottagandet av ensamkommande barn till Sverige minskat drastiskt, vilket i sin tur har lett till att antalet individer som kommer till Robertsfors kommun har minskat. 2016 beslutade regeringen även om en rad förändringar i lagar och förordningar som dramatiskt har förändrat villkoren för mottagandet av ensamkommande barn. Det som påverkar kommunen mest är förändringen av fördelningen av ensamkommande barn och unga till kommunerna. Nu sker fördelningen inte längre utifrån avtal utan utifrån en för varje kommun bestämd kvot.

På grund av dessa förändringar, i kombination med att de ungdomar som finns i verksamheten blir äldre, har behovet för platser i form av HVB minskat markant. Under våren 2017 avvecklades boendet Tellus i Bygdeå och under senhösten har boendena Luna (i Robertsfors) och Mira (i Ånäset) omvandlats till korridorsboenden med stöd för ungdomar som är 18 år eller äldre. Framöver kan fler verksamheter komma att avvescklas beroende på behoven.

Samtidigt har kommunen skapat en ny stödverksamhet, Etableringsteamet 18+. De ska fungera som en mobil enhet som dels träffar ungdomarna i deras hemmiljö och dels finns som stöd i teamets egna lokaler samt till viss mån i skolmiljön.

Fokus ligger just nu på att omvandla vår verksamhet för dessa ungdomar från en mottagande till en mer integrerande verksamhet.  Vi säkerställer även att vi har god dialog med de fackliga parterna samt övriga enheter inom kommunen för att hitta lämpliga lösningar för den berörda personalen.