Medvetet arbetsmiljöarbete inom Städverksamheten

i Category: | 2 min läsning

I Robertsfors kommun har arbetet med att förbättra sjukfrånvaron inom de kommunala verksamheterna varit ett ständigt fokus, vilket också kommer intensifieras framöver. Bland de verksamheter som har haft ett gediget arbetsmiljöarbete hittar vi Städverksamheten.

Städverksamheten blev 2013 åter en kommunal verksamhet och sedan dess har den varit under uppbyggnad. Helena Grahn, Städledare i Robertsfors kommun, berättar hur deras arbete började:

När jag kom tillbaka från min föräldraledighet 2014 och träffade medarbetarna var det speciellt en känsla som jag uppfattade: Stress. Medarbetarna upplevde en stor stress kring deras arbete, scheman och andra faktorer”.

För att bemöta dessa problem inledde Städverksamheten och Företagshälsan en utbildningsserie med stress och dess signaler, inverkan samt hur det kan förebyggas. Utbildningsserien fortsatte under hösten 2014. I samband med det gjordes också en översyn över alla objektstider. Utifrån denna översyn justerades medarbetarnas schema. En annan verksamhetsförändring som genomfördes var att storstäd och fönsterputs sker löpande året runt istället för att det som tidigare genomfördes under loven.

Andra åtgärder som Städverksamheten har satsat på är exempelvis deras höga skurmaskintäthet och Tvättcentralerna med deras ”Städklart-system”, vilka innebär att det arbetsrelaterade slitaget minskar och att det blir färre arbetsmoment för medarbetarna. Städverksamheten har även fortsättningsvis haft utbildningar inom exempelvis ergonomi, akut insjuknande, HLR, hjärtstartare, golvvård, maskinhantering och så vidare, med syftet att förbättra arbetsmiljön och säkerheten för de anställda.

Arbetsplatsträffarna (APT) är också en viktig komponent i arbetsmiljöarbetet, då de tillsammans har tagit fram möteskoncept där alla känner att de får göra sin röst hörd och på så vis kan hantera problem som har uppstått. Genom ett tillgängligt chefskap får medarbetarna även utanför APT en möjlighet att diskutera problem som uppstår, komma med förslag på lösningar till problem i arbetsmiljön eller annat som de vill lyfta enskilt.

Vi har en väldigt bra arbetsgrupp, som trots att de geografiskt är utspridda har en god gemenskap. Vi har en öppen kommunikation mellan varandra och de hör av sig när de märker att det är något som skulle kunna förbättras. Det är jättebra, då det är dem själva som vet vad som bäst påverkar deras vardag. Städverksamheten har under de senaste åren haft förhållandevis höga sjuktal, men de har nu trendmässigt börjat sjunka. Det är resultaten från vårt arbete som nu börjar visa sig.” – Helena Grahn

Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom städverksamheten fortsätter tillsammans med medarbetarna genom bland annat årliga skyddsronder, förbättrade arbetsredskap och fler utbildningar.