Vad beror de goda resultaten i hemtjänsten på?

i Category: | 3 min läsning

I den senaste medborgarundersökningen stack Robertsfors kommun återigen ut som ett framgångsexempel när det kommer till kvaliteten inom äldreomsorg och hemtjänst. Många känner nog igen liknande resultat från tidigare år, men varför är det så att såväl vårdtagarna som medborgarna i övrigt ofta anser att kvaliteten är god? För att få svar på detta har blickarna riktats mot några av dem som faktiskt utför det omtalade arbetet, Hemtjänstpersonalen.

Veronika Nilsson, Margitha Åhdin, Louice Gladh och Johanna Dahlgren har alla arbetat i Robertsfors kommun som undersköterskor i ett flertal år och får besvara några av de funderingar som finns.

 

Enligt undersökningen tycks medborgarna anse att vi har en god kvalité inom vår hemtjänst, vad tror ni att detta beror på?

Värdegrundsarbetet.”- uttrycker alla fyra tillsammans.

Sedan drygt 5 år tillbaka infördes det striktare lagstiftning kring vårdtagarnas rätt till självbestämmande. I samband med detta initierades ett utvecklingsarbete med fokus på värdegrund i Robertsfors kommun, där ett av de viktiga stegen har varit att upprätta värdegrundsgrupper runtom i kommunen. Dessa grupper har egna värdegrundshandledare och träffas regelbundet under schemalagd tid med några veckors mellanrum, samt får såväl ordinarie som långtidsvikarier möjligheten att delta. Målet med träffarna är att nå en samstämmighet och att kunna ta fram en värdegrundsgaranti för varje arbetsplats.

Vi kan se utvecklingen i hur personalen reflekterar över och bedömer sitt arbetssätt. Detta innebär att de även tänker mer på vårdtagaren.” – Johanna Dahlgren.

Sen är det lättare med att få en bra hemtjänst i en liten kommun. Det är lätt att hitta en gemensam nämnare, så det blir  lättare att få in foten med de äldre. Det gör det även så att det känns tryggare för dem.” – Margitha Åhdin.

 

Finns det något som ni tror är särskilt viktigt för att vi ska ha denna goda kvalitet?

Kontinuitet. Det byts inte allt för många människor inom personalen och vi eftersträvar att möta vårdtagarnas behov när de önskar viss personal” – Margitha Åhdin.

Utöver detta diskuterar gruppen även kring andra saker som kan ha påverkat. Deras stabila arbetsgrupper med gott samarbete och hög trivsel lyfts fram som särskilt viktig, men även att de har ett stabilt ledarskap i kommunen och att personalgrupperna är såväl flexibla som kompetenta.

Jag skulle verkligen inte kunna tänka mig att jobba med något annat. Vi har en så bra relation med vårdtagarna och de är intresserade att höra hur det är med oss också” – Louice Gladh.

 

Vad har ni för tankar om Robertsfors kommuns nutida kvalitetsarbete?

Vi är innovativa! Till exempel konceptet med Träffpunktsaktiviteter som är väldigt uppskattat” – Margitha Åhdin och Johanna Dahlberg.

Träffpunktsaktiviteterna sker runtom i kommunen och är tillfällen där de äldre får möjlighet att socialisera och påverka de aktiviteter som de ska delta i. På detta får dem äldre även subventionerad färdtjänst, vilket möjliggör för fler att delta. Sedan erbjuder Robertsfors kommun även alla över 75 att äta lunch på Nysätragården, Mårsgården och Hammarhöjd.

Vidare diskuterar gruppen även om andra satsningar som de tycker har varit lyckade, så som uppgraderingen av larmsystemet vilket har inneburit mindre stress och färre felaktiga larmningar. Gruppen betonar också att kommunen har satsat mycket på att få kompetent personal exempelvis genom att stötta personal som vill utbilda sig till underskötserskor exempelvis genom att ge dem tid för studier, i strävan att all personal ska vara utbildad. Vid särskilda specialistutbildningar stöttar kommunen även med litteratur på arbetsplatserna. Även satsningarna på att få bättre samverkan med de andra verksamheterna i kommunen tycks ha gett resultat.

Vi är ett bra team tillsammans med hemsjukvården, arbetsterapeuten och sjukgymnasten” – Veronika Nilsson.

Gruppen konstaterar att Träffpunktsaktiviteterna kanske skulle behövas under sommarperioden om deltagarna så önskar och verksamheten så tillåter, men förutom detta tycker de att kommunen fortsättningsvis bör fortsätta med det vinnande konceptet med personcentrerad omvårdnad.

För bästa möjliga möte” – avslutar Margitha Åhdin.