Undersökning: Hälsa på lika villkor

i Category: | 1 min läsning

Hur ser hälsan ut i Västerbotten?

För att få svaret på den frågan går Folkhälsomyndigheten och Västerbottens läns landsting ut med en stor undersökning med frågor om hälsa och levnadsvanor.

Hälsan ser olika ut i landet, mellan olika delar av länet samtidigt som den också förändras över tid. Vilka sjukdomar är vanligare i städer än på landsbygden? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Svaren på dessa frågor är viktiga, exempelvis för att förstå hur hälso- och sjukvården behöver utvecklas och hur individen själv kan påverka sin hälsa.

Därför gör Folkhälsomyndigheten regelbundet undersökningar om hälsa och levnadsvanor. Statistiska centralbyrån ansvarar för utskick och insamling av svar. I år deltar Västerbottens läns landsting med ett extra urval vilket innebär att totalt 10 000 personer i länet blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret. Dessa personer kommer få hem ett blått kuvert med såväl enkäten som mer information inom snar framtid.

Alla svar är viktiga.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på frågorna, oavsett hur man mår. Alla svar tillsammans gör det möjligt att beskriva hälsosituationen i länet och i de enskilda kommunerna.

Resultatet bidrar till att vi kan prioritera förebyggande insatser. Ett aktuellt exempel är att den förra undersökningen visade att kvinnor i vissa grupper har en ökad riskkonsumtion av alkohol. Nu lyfter vi fram hur alkohol påverkar måendet och hälsan i kampanjen ”Blunda inte för riskerna”,
– Maria Falck, chef vid folkhälsoenheten på Västerbottens läns landsting

För mer information om undersökningen och den faktiska enkäten, klicka på följande länk som kommer ta er till Folkhälsomyndighetens hemsida (extern-länk).