Lägesuppdatering bredbandsutbyggnad 2018-09-20

i Category: | 3 min läsning

I början av året genomfördes nya upphandlingar för entreprenadarbeten avseende bredbandsutbyggnad. Upphandlingarna delades i tre delar där olika områden ingick. Upphandlingen hade formen av utförandeentreprenader och i de ingick såväl markarbeten som fiberarbeten. Vi fick god omfattning av anbudsinlämning och anbuden tilldelades tre olika anbudsgivare. Vad som skiljer dessa upphandlingar från tidigare var att dessa var objektrelaterade och har alltså fastställda datum då i objekten ingående områden skall vara färdigställda.

Nedan framgår de olika objekten, de ingående områdena, färdigställandedatum samt antagen entreprenör:

Objekt 1 Datum Entreprenör
Långsjön vid Överklinten 2018-10-31 Umeå Mark & VA
Kvarnrödningen 2019-05-01
Ultervattnet/Buafors 2019-05-01
Kålaboda 2018-10-31
Objekt 2
Granån/Klintsjön/Gumboda 2019-10-31 Install Fiber
Skäran 2019-08-31
Långviken 2019-10-30
Flarken 2019-10-30 EnergiService
Rotberget 2018-10-30 Umeå Mark & VA

Vi upplever att de anlitade entreprenörerna genomför sitt uppdrag på ett professionellt sätt, vilket borgar för ett robust nät.

Den utbyggnad som för närvarande pågår fortskrider enligt plan. De områden som förväntas bli färdigställda detta år, trots ovan angivet färdigställandedatum, är Ultervattnet/Buafors samt Granån/Klintsjön/Gumboda. Däremot måste vi nog räkna med att Rotberget försenas några månader.

När det gäller områdena Ön, Legdeviken, Göransmarken samt Gumbodahamn kommer dessa att påbörjas under 2019. Vad beträffar Ön kommer där samförläggning med vattennät att ske, varvid matning då sker vidare mot Legdeviken och Göransmarken.

De områden som påbörjades under 2017 färdigställdes under vintern/våren 2018. Från det att utbyggnaden påbörjades 2015 och fram till sommaren 2018 har sammanlagt 363 fastigheter anslutits till bredbandsnätet.

Vi har besiktat och godkänt de anläggningsarbeten som är utförda under tiden fram till sommaren 2018. I det fall någon fastighetsägare som berörts av dessa arbeten har synpunkter på ex.vis återställning ombeds de att kontakta IT-kontoret.

Utbyggnad 2019-2020

Som nämnts ovan har ytterligare medel tillförts länet. Tilldelningen för vår del uppgår till c:a 4 Mkr. En ansökan om ytterligare utbyggnad, Fas 3, lämnades in under våren och beviljades. De områden som berörs av detta projekt är som tidigare nämnts:

  • Bäck
  • Öndebyn/Junkboda
  • Näs
  • Djäkneboda/Åsjön
  • Nyvik/Lillåbron
  • Gryssjön

I slutet av innevarande år planeras upphandling av entreprenadtjänster för detta projekt. Vi kommer att tillämpa samma modell som tidigare men det är i nuläget inte fastställt några färdigställandedatum för de olika områdena.

Under vintern kommer nödvändiga tillstånd att inhämtas, såväl från Trafikverket som privata markägare som berörs av förläggningen av optokanalisationen. Då kommer berörda markägare att kontaktas för överenskommelse om lämpligaste geografiska sträckningen. Likaså kommer avtal att träffas med de fastigheter som önskar anslutning till bredbandsnätet. Vi planera även fysiska möten med innevånare i respektive områden där mer detaljerad information kommer att delges samt svar på frågor att ges. Tidpunkter för dessa möten kommer att annonseras på kommunens hemsida samt genom annons i Mellanbygden.

Vår förhoppning är att tidsplanenen kommer, om inga oförutsedda förhinder uppstår, att uppnås, d.v.s. att nätet som byggs inom ramen för Landsbygdsprogrammet skall vara färdigbyggt innan år 2020. Att notera är att vår personals arbetsinsats för utbyggnaden är mycket omfattande med flera mycket intensiva perioder. Det aviseras även från Jordbruksverket att stoppdatum för projektet kan komma att flyttas fram ett år. Denna problematik är inte unik enbart för Robertsfors del utan visar sig även i många andra delar av landet. Detta kan möjliggöra för vår del att i det fall vi inte hinner klart utbyggnaden till år 2020 en respittid är möjlig.

När det gäller förtätningar inom redan byggda områden samt inom tätorterna Ånäset och Robertsfors planeras och genomförs även detta fortlöpande utöver ovan nämnda projekt. Under vintern kommer planering att ske för förtätning av delar av centralorterna i syftet att anslutningar kan etableras under kommande säsong.