Information v. 12 m.a.a. säkerhetspolitiska läget

i Category: Kriget i Ukraina | 3 min läsning
Ukrainska flaggan i gult och blått

Robertsfors kommun är en av länets krisberedskapsaktörer och följer tillsammans med övriga aktörer i länet händelseutvecklingen i Ukraina. Tillsammans samverkar aktörerna för att kunna identifiera och hantera en eventuell påverkan på Västerbotten. Robertsfors kommun kommer löpande att dela och uppdatera information med anledning av kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i Sverige.

Samlad lägesbild Västerbotten:

Något direkt väpnat hot mot Sverige råder inte i nuläget. Det råder inte heller något konkret hot mot Sveriges inre säkerhet i nuläget. Enligt FN:s migrationsorganisation IOM har 3,5miljoner människor flytt Ukraina. Migrationsverket konstaterar en kraftig ökning av antalet ukrainska medborgare som söker sig till Sverige. Påverkan finns på svensk ekonomi och svenska företag. Cyberattacker har genomförts mot olika aktörer och företag i Sverige.

  • Evakueringsboende har tagits i anspråk av Migrationsverket i Skellefteå kommun.
  • Kommuner i Västerbotten vidtar åtgärder för att stärka skyddet mot eventuella cyberattacker.
  • Svenska åkeriföretagen rapporterar om en stor ekonomisk påverkan på åkerinäringen i länet på grund av höga drivmedelspriser.
  • Länsstyrelsen har bjudit in jordbruksaktörer i länet för ett dialogmöte 5/4 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget och påverkan på aktörer inom jordbruket.

Information från Migrationsverket

Antalet Ukrainska flyktingar som ansökt om skydd hos Migrationsverket 24/2-22/3) är 17 869. Fördelningen är 40 % barn och 60 % vuxna, 80 % av de vuxna är kvinnor.

Det pågår upphandling av 15 000 platser tillfälliga boenden (s.k. Bert Karlsson-boenden, helpension: drift, kost och logi). Det kan vara ett minskat behov av evakueringsboenden (i till exempel skolor, gympasalar etc) på kort sikt, men det beror på hur många personer som kommer.

Prioriterade områden i Sverige för placering av flyktingar i tillfälliga boenden är: Sthlm, Sörmland, Uppsala och Västmanland, Skåne och V Götaland. Prioriterade områden i Sverige för placering av flyktingar i evakueringsplatser är i nuläget (22 mars): Stockholm, Sörmland, Västmanland och Uppsala, Skåne och V Götaland

Var källkritisk, undersök fakta och sprid inte rykten

Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati. Påverkan som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft. Det är alltid bra att se över sin egen beredskap för oväntade händelser.

Att vara källkritisk innebär att värdera den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

Genom ökad medvetenhet om de vanligaste hoten och genom att se över och ändra ditt beteende på nätet minskar du risken för att bli utsatta för digitala negativa händelser.

Håll dig löpande informerad via

Krisinformation.se: https://www.krisinformation.se/

Samlad information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/rysslands-invasion-av-ukraina/

Information om säkerhetsläget i närområdet – Försvarsmakten
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/forsvarsmakten-i-sverige/sakerhetslaget-i-naromradet/

113 13 – Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser.
https://www.sosalarm.se/trygghet/viktiga-telefonnummer/11313/

Robertsfors kommuns information med anledning av kriget i Ukraina hittar du här: https://www.robertsfors.se/category/kriget-i-ukraina/