Det som göms i snö… Plocka upp efter din hund

i Category: Nyheter | 1 min läsning
HUndlatrin

Du som är hundägare har ansvar för din hund och det den lämnar efter sig. Enligt lokala ordningsföreskrifter ska du plocka upp hundbajset efter din hund inom kommunens detaljplanelagda områden såsom trottoarer, gång- och cykelvägar, gator, anlagda park- och grönytor och även inom tätortsnära skogar, badplatser och andra allmänna platser. Det gör det trevligare för alla att vistas i vår kommun!

Runt om i kommunen finns det hundlatriner utplacerade där du kan lämna hundbajspåsar. Hundratrin är en service för att det ska vara enklare för dig som är hundägare. Kommunen tömmer hundlatriner med jämna mellanrum, men kommunen övertar inte ansvaret för vad din hund lämnar efter sig. Om det inte finns hundlatrin i närheten, eller om latrinen är full, måste du plocka upp hundbajset, ta med det från platsen och slänga det som brännbart hushållsavfall, i ditt eget eller boendets gröna sopkärl.

  • Du får inte lämna hundbajs eller hundbajspåsar kvar på marken på allmän plats.
  • Rasta inte hunden på planteringar och vid rabatter. Det blir en olägenhet i arbetsmiljön för personal som sköter planteringarna.