Avgränsningssamråd Robertsfors avloppsreningsverk

i Category: Nyheter | 1 min läsning

Robertsfors kommun, Samhällsbyggnad, genomför avgränsningssamråd inför tillståndsansökan för ett nytt avloppsreningsverk så att boende, verksamma i området och övriga intressenter ska ha möjlighet att inkomma med frågor och synpunkter.

Nytt reningsverk planeras på samma fastighet som Robertsfors befintliga avloppsreningsverk.

Sakägare, närboende, organisationer och övriga berörda ges härmed tillfälle att yttra sig skriftligt över samrådsunderlaget. Senast den 16 oktober 2023 ska synpunkter ha inkommit skriftligen.

Här hittar du mer information och samrådsunderlag.