Avgifter och taxor

När ditt barn fått plats i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg så är du skyldig att betala avgift till Robertsfors kommun. Nedan hittar du information om aktuella avgifter samt vad dessa baseras på.

Avgifter förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Som vårdnadshavare är du betalningsansvarig för fakturan på avgiften från Robertsfors kommun.
Vid utebliven betalning överlämnas ärendet till VISMA, inkassoavgift och ränta debiteras enligt lag.

Eftersom avgiften är inkomstbaserad ska du lämna korrekt inkomstuppgift. Har du inte lämnat någon inkomstuppgift, betalar du automatiskt den högsta avgiften.

Om din inkomst förändras ska du anmäla inkomstuppgift på nytt via vår e-tjänst, (se länk till höger på sidan) då felaktiga uppgifter eventuellt innebär att du betalar fel avgift.

Inkomster

Avgiften debiteras 12 gånger om året, från och med dagen efter inskolningsveckan och så länge platsen är tecknad. Avgift debiteras även vid ledigheter så som sjukdom, lov, semester samt under uppsägningstiden som är en (1) månad.

Platsen är ett löpande abonnemang och löper mellan förskola och fritidshem det vill säga 1–12 år, om inte platsen sägs upp.

Vad kostar det?

Barnomsorgsavgiften, det vill säga avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem utgår från hushållets sammanlagda bruttoinkomster oavsett om barnen är gemensamma.

Separerade vars barn bor växelvis och båda är i behov av barnomsorg

Vid gemensam vårdnad, och om ni båda har behov av barnomsorg, har ni varsin plats. Avgiften för varje plats grundas på den sammanlagda inkomsten i era respektive hushåll. Om en förälder inte längre behöver plats kan avgiften bli högre för den förälder som har kvar sin plats. Avgiften kan dock aldrig bli mer än maxtaxan.

För att beräkna din avgift behöver du lämna in familjens inkomstuppgifter till Robertsfors kommun. Detta via vår e-tjänst, antingen direkt vid ansökan om plats eller senare via specifik e-tjänst avseende inkomstuppgifter barnomsorg.

Robertsfors kommun tillämpar maxtaxa och detta regleras av Skolverket.
Högsta avgiftsgrundande inkomsten, inkomsttaket, är för närvarande 52 410 kronor. För inkomster över denna nivå är avgiften den högsta. Inkomsttaket höjs i januari varje år

Vid beräkning av avgift kallas det yngsta barnet för barn 1, det näst yngsta för barn 2 och så vidare. Du betalar avgift för högst tre barn.

Beräkning avgift:

Reducering av avgiften

  • Vid barnets frånvaro på grund av att barnet varit sjukt i mer än 30 dagar i följd.
  • Reducering kan ske med högst 50 % av ordinarie avgift.
  • Om dagbarnvårdaren är sjuk/förhindrad att ta emot barn och kommunen ej kan erbjuda annan omsorg.

Skriftlig ansökan om återbetalning ska göras. Detta ska ske senast månaden efter.
Detsamma gäller eventuella synpunkter på fastställd avgift. Blankett för detta hittar du under rubriken Dokument till höger på sidan.

Kontaktperson

Sekreterare Barn & Utbildning

Nina Nordell

0934-141 42

nina.nordell@robertsfors.se