Avgifter och taxor

När ditt barn fått plats i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg så är du skyldig att betala avgift till Robertsfors kommun. Nedan hittar du information om aktuella avgifter samt vad dessa baseras på.

Avgifter förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Som vårdnadshavare är du betalningsansvarig för fakturan på avgiften från Robertsfors kommun.
Vid utebliven betalning överlämnas ärendet till VISMA, inkassoavgift och ränta debiteras enligt lag.

Eftersom avgiften är inkomstbaserad ska du lämna korrekt inkomstuppgift. Har du inte lämnat någon inkomstuppgift, betalar du automatiskt den högsta avgiften.

Om din inkomst förändras ska du anmäla inkomstuppgift på nytt via vår e-tjänst, då felaktiga uppgifter eventuellt innebär att du betalar fel avgift. Det är även ditt ansvar att se till att anmäla rätt kontraktstid i e-tjänsten då detta kan påverka avgiften. Se länk till höger på sidan.

Inkomster

Avgiften debiteras 12 gånger om året, från och med dagen efter inskolningsveckan och så länge avtalet gäller. Avgift debiteras även vid ledigheter så som sjukdom, lov, semester samt under uppsägningstiden som är en (1) månad.

Vad kostar det?

Barnomsorgsavgiften, det vill säga avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem utgår från hushållets sammanlagda bruttoinkomster oavsett om barnen är gemensamma.

Separerade vars barn bor växelvis och båda är i behov av barnomsorg

Vid gemensam vårdnad, och om ni båda har behov av barnomsorg, har ni varsin plats. Avgiften för varje plats grundas på den sammanlagda inkomsten i era respektive hushåll. Om en förälder inte längre behöver plats kan avgiften bli högre för den förälder som har kvar sin plats. Avgiften kan dock aldrig bli mer än maxtaxan.

För att beräkna din avgift behöver du lämna in hushållets inkomstuppgifter till Robertsfors kommun via vår e-tjänst. 

Robertsfors kommun tillämpar maxtaxa och detta regleras av Skolverket.

Maxtaxa 2023

Avgiften beräknas per barn. Om hushållet har flera barn i verksamheten räknas det yngsta barnet som barn nr 1, närmast äldre barnet som Barn nr 2 osv.

Inkomsttak
Inkomsttaket är 54 830 kronor per månad (familjens gemensamma bruttoinkomst). Inkomster över det räknas som 54 830 kronor.

Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år
Barn 1: 3% av inkomsten, dock högst 1 645 kronor
Barn 2: 2% av inkomsten, dock högst 1 097 kronor
Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst 548 kronor
Barn 4: ingen avgift

Allmän förskola 3-5 år
Barn har, från och med höstterminen det år de fyller tre år, rätt till allmän förskola. Den är avgiftsfri. Om barnets vistelsetid överstiger 15 timmar per vecka sker en avgiftsminskning från ordinarie taxa. Reduceringen fördelas på 12 månader och gäller från och med den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Ny taxa beräknas efter följande:

Barn 1: 2,25 % av inkomsten, dock högst 1 234 kronor
Barn 2: 1,50 % av inkomsten, dock högst 822 kronor
Barn 3: 0,75 % av inkomsten, dock högst 411 kronor
Barn 4: Ingen avgift

Fritidshem och pedagogisk omsorg 6-13 år
Barn 1: 2% av inkomsten, dock högst 1 097 kronor
Barn 2: 1% av inkomsten, dock högst 548 kronor
Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst 548 kronor

Reducering av avgiften

  • Vid barnets frånvaro på grund av att barnet varit sjukt i mer än 30 dagar i följd.
  • Reducering kan ske med högst 50 % av ordinarie avgift.
  • Om dagbarnvårdaren är sjuk/förhindrad att ta emot barn och kommunen ej kan erbjuda annan omsorg.

Skriftlig ansökan om återbetalning ska göras. Detta ska ske senast månaden efter.
Detsamma gäller eventuella synpunkter på fastställd avgift. Blankett för detta hittar du under rubriken Dokument till höger på sidan.

Kontaktperson

Sekreterare Barn & Utbildning

Nina Nordell

0934-141 42

nina.nordell@robertsfors.se