Föräldraråd

Föräldrarådet är ett forum som är till för att öka föräldrars möjligheter att få information och möjlighet till samråd i frågor viktig för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna. Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum, där förskolechef/rektor får tillfälle att ta del av föräldrars synpunkter på verksamheten i förskolan/skolan.

I Robertsfors kommun finns nedanstående föräldraråd:

Föräldraråd    Antal
Bygdeå F-6 En förälder/årskurs 7
Förskolan Fyrklövern En förälder/avdelning 4
Djäkneboda F-3 och förskolan Tallkotten En förälder/årskurs/avdelning 5
Förskolan Ängen En förälder/avdelning 4
Förskolan Lillskogen En förälder/avdelning 7
Jenningsskolan F-3 En förälder/årskurs 4
Nybyskolan F-6 En förälder/årskurs 7
Tundalsskolan årskurs 4-9 Två föräldrar/årskurs 12
Åkullsjön F-3 och förskolan Lillebo En förälder/årskurs/avdelning 5
 • Alla representanter har en ersättare
 • Mandatperioden i skolans råd är 1 år och i förskolans råd 2 år
 • Förskolechef/rektor är sammankallande
 • Skolans råd träffas 3 gånger per läsår (oktober, januari och maj)
 • Förskolans råd träffas 2 ggr per läsår (oktober och mars)
 • Rådet är rådgivande och fattar inga beslut.
 • Kallelse till mötena går ut/anslås senast 2 veckor före mötesdatumet.
 • Riktlinjer, kallelser, minnesanteckningar och annan information ska läggas ut via Schoolsoft samt i pappersform på respektive enhets anslagstavla eller informationspärm märkt föräldrarådet.
 • Förskolechef/rektor är ansvarig för att dessa riktlinjer följs.

Rådet ska arbeta efter följande dagordningsmall:

 1. Datum och närvarande vid mötet
 2. Föregående protokoll
 3. Aktuellt på enheten och skolan/förskolan
 4. Kvalitetsarbetet
 5. Kompetensutveckling och utveckling av verksamheten
 6. Trygghet och trivselfrågor
 7. Organisation/ekonomi
 8. Övriga frågor