Regler och taxa

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om regler och avgifter inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.

 

REGLER FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK OMSORG

NÄR DITT BARN BÖRJAR FÖRSKOLAN
När ditt barn börjar i förskolan är det viktigt att du som förälder kommer ihåg att förskolebarn ofta kan bli sjuka. Det innebär att man som förälder måste vara förberedd på att vara hemma med sitt barn flera gånger per termin för att låta infektionen läka ut och för att barnet inte ska smitta andra. Vid magsjuka bör eventuella syskon också hållas hemma, för att minimera smittspridning. Det är inte bara avsaknaden av t ex feber som avgör när barnet kan återvända, utan det beror också på barnets allmäntillstånd. Har barn haft en infektion behöver de återhämta sig någon dag för att orka med en ”arbetsdag” på förskolan. Är man osäker på hur man bedömer barnets tillstånd kan man vända sig till BVC-sjuksköterska på familjecentral/vårdcentral.

BARNETS TIDER
För att förskolan ska kunna planera sin verksamhet på ett bra sätt krävs att du meddelar vilka tider du lämnar och hämtar ditt barn. Tiderna registrerar du själv i Tempus.

Barnet blir automatiskt registrerad på en heltidsplats (> 20 h/vecka) vid placering. Om barnets vistelsetid är mindre än det måste vårdnadshavare meddela detta eftersom Tempus inte är kopplat till debiteringssystemet.

VILKA HAR RÄTT TILL FÖRSKOLA ELLER ANNAN PEDAGOGISK OMSORG?
Barn mellan 1 och 5 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetslös har rätt till förskola eller annan pedagogisk omsorg.

Hemma med sjukt barn, kan övriga barn vara på förskola.
Ja, ni får lämna det friska barnet enligt ordinarie schema. Vid särskilda omständigheter som sjukhusvistelse eller liknande, får ni lämna efter överenskommelse.

Vid arbete eller studier
Vårdnadshavare har rätt till avgiftsbelagd plats på förskola eller annan pedagogisk omsorg för sitt/sina barn i samma omfattning som man arbetar eller studerar inklusive restid.

Vid skiftarbete
Barnen har rätt till barnomsorg när föräldern sover efter skiftarbete. Som regel har man som rätt till 7-8 h vila. Individuella lösningar kan krävas och beslutas i samråd med rektor.

Vid permittering
Barn i förskolan har rätt att vistas 15 timmar per vecka. I övrigt har barnen till permitterad vårdnadshavare inte rätt till förskola. Om vårdnadshavare blir inkallad till arbete ordnas utökad tid inom en dag. Vårdnadshavare tar själv kontakt med förskolan och ändrar schemat samt informerar administratör på kommunen så att barnomsorgsavgiften bli justerad.

Föräldraledig 2 dagar och arbetar 3 dagar i veckan
Nej, föräldraledighet kan inte kombineras med arbete/studier under samma vecka. Antingen gäller 15 timmar i veckan för föräldraledighet eller schema baserat på arbete/studier.

Vid sjukskrivning
Är ni sjukskriven har barnet rätt att vara på förskolan sin vanliga vistelsetid. Det vill säga hade barnet heltid innan sjukskrivningen, får de fortsätta ha det under din sjukskrivning och hade barnet deltid så fortsätter det så.

Det som kan ge minskad vistelsetid under en sjukskrivning är om restiden minskar när vårdnadshavare inte arbetar och då ska vistelsetiden minskas motsvarande restidens minskning.

I vissa fall kan det även handla om en utökad tid under sjukskrivningen, detta i samråd med rektor.

Vid föräldraledighet, arbetslöshet eller graviditespenning
Vårdnadshavare har rätt till avgiftsbelagd plats på förskola eller annan pedagogisk omsorg till sitt/sina barn 15 timmar per vecka. Verksamheten beslutar hur timmarna fördelas över veckan. Om den tilldelade tiden inte nyttjas på grund av sjukdom, helgdag eller annat, kan den inte sparas till nästkommande dag/vecka. Platsen är avgiftsbelagd t o m höstterminen det år barnet fyller 3 år (se Allmän förskola).

Vid födsel av syskon
En månad efter födsel av syskon kan barnet behålla ordinarie förskoletider.  Därefter gäller 15 timmar i veckan. Avgiften kvarstår i de fall ordinarie tider nyttjas.  Vårdnadshavare kontaktar rektor på respektive enhet om detta är aktuellt.

ALLMÄN FÖRSKOLA
Allmän förskola gäller från och med höstterminen barnet fyller 3 år och är avgiftsfri upp till 525 timmar/år (=15 timmar/vecka). Allmän förskola följer skolans läsårstider och barnet har därmed inte rätt till plats under skolloven.

FRÅNVARO
All frånvaro ska anmälas till personal där barnet är placerat, antingen via telefon eller via Tempus. Om barnet är frånvarande och inte utnyttjar platsen enligt inlämnat schema, kan denna tid inte utnyttjas vid annat tillfälle. Under vårdnadshavares semester förutsätts att placerat barn inte har behov av barnomsorg. Akut sjuka eller infekterade barn tas inte emot i förskola eller familjedaghem.

INSKOLNING UNDER SOMMAREN
Inga inskolningar genomförs under perioden juni t o m mitten av augusti. Detta eftersom just din förskola kan vara stängd under sommarveckorna samt att det bästa för barnet är att hinna få lite kontinuitet och ”bli varm i kläderna” innan den första längre ledigheten från förskolan.

SOMMARVERKSAMHET
Under veckorna 28-31 finns gemensam sommaröppen förskola i kommunen vilket innebär att ditt barn kan få gå i en annan förskola än den ordinarie under denna period. Bemanningen under dessa veckor består av befintlig personal samt sommarvikarier. Endast vårdnadshavare som arbetar har rätt till omsorg under dessa veckor.

AVSTÄNGNING
Efter utredning kan avstängning beslutas i följande fall:

  • Platsen har erhållits på grund av uppenbart felaktiga uppgifter beträffande behovet av barnomsorg
  • Underlåtenhet att betala avgifterna
  • Om plats ej nyttjats på 3 (tre) månader

REGLER FRITIDSHEM

VAD ÄR FRITIDSHEM
Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet som regleras av skollag och läroplan. Uppdraget innebär att fritidshemmet ska sträva efter att skapa en meningsfull fritid för barnen som vistas där. Utgångspunkter för fritidshemmets undervisning är:

– Språk och kommunikation

– Skapande och estetiska uttrycksformer

– Natur och samhälle

– Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Fritidshemmets uppdrag ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat. I helhet ska pedagogerna arbeta flexibelt och att innehållet i verksamheten formas efter barnets behov, intresse och erfarenheter.

Vilka har rätt till fritidshem
Plats på fritidshem erbjuds elever från och med förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem till sitt/sina barn i samma omfattning som man arbetar eller studerar inklusive restid. Rätt till plats på fritidshem kan också finnas för den elev som har ett eget behov på grund av familjens situation, detta tas i samråd med rektor.

Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar 06.00 – 18.00. Fritidshemmet har fyra kompetensutvecklingsdagar spridda över året och då är fritidshemmet stängt.

Vilka har inte rätt till fritidshem
Barn vars förälder är sjukskriven, föräldraledig/graviditetspenning, hemma med sjukt barn eller arbetssökande har inte rätt till fritidsplats.

Vid övrig ledighet så som tex semesterdagar eller kompledighet, när vårdnadshavare är ledig är även barnet/barnen lediga.

Barn till permitterad vårdnadshavare har inte heller rätt till fritidshem. Om vårdnadshavare blir inkallad till arbete ordnas fritidshem inom en dag. Vårdnadshavare tar då kontakt med fritidshemmet där barnet haft sin plats innan permitteringen.

Kom ihåg att vid permittering, sjukskrivning, föräldraledighet/graviditetspenning eller arbetslöshet meddela detta till administratör på kommunen så att barnomsorgsavgiften blir justerad.

TIDER
För att fritids ska kunna planera sin verksamhet på ett bra sätt krävs att du meddelar vilka tider du lämnar och hämtar ditt barn. Detta är av största vikt då personal och beställning av mat utgår ifrån detta.Tiderna registrerar du själv i Schoolsoft.

LOVFRITIDS
Lovfritids erbjuds barn som annars ej vistas på fritidshem under samtliga skollov utifrån föräldrars förvärvsarbete eller studier. Ansökan skall vara kommunen tillhanda senast en månad innan aktuellt skollov startar. Den anmälda tiden debiteras oavsett om tiden nyttjas eller inte.

FRITIDS ENSTAKA DAGAR
Fritids för enstaka dagar erbjuds barn som annars ej vistas på fritidshem i det fall vårdnadshavare skall delta i anställningsintervju eller annan arbetsfrämjande åtgärd. Ansökan skall vara kommunen tillhanda så snart behovet är känt

Avgiften för lovfritids/fritids för enstaka dagar är 100 kr/dag eller maxtaxa (för närvarande 1007 kr) om vårdnadshavare nyttjar lovfritids/fritids för enstaka dagar fler än fem dagar per kalendermånad.

SOMMARVERKSAMHET
Under veckorna 28-31 finns ett gemensam sommaröppet fritidshem i kommunen vilket innebär att ditt barn kan få gå i ett annat fritidshem än den ordinarie under denna period. Bemanningen under dessa veckor består av befintlig personal samt sommarvikarier. Endast vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till fritidshem under dessa veckor. En förfrågan skickas ut till samtliga vårdnadshavare under våren för att kontrollera behovet av sommarfritids, detta anmäls sedan via E-tjänst på Robertsfors.se.

AVSTÄNGNING
Efter utredning kan avstängning beslutas i följande fall:

  • Platsen har erhållits på grund av uppenbart felaktiga uppgifter beträffande behovet av barnomsorg
  • Underlåtenhet att betala avgifterna
  • Om plats ej nyttjats på 3 (tre) månader

Kontaktperson

Sekreterare Barn & Utbildning

Nina Nordell

0934-141 42

nina.nordell@robertsfors.se