Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg från hemkommunen utgår till elever som omfattas av gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Elever vid folkhögskolor, fristående skolor och riksinternat ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Regler för inackorderingstillägg 

För att kunna prövas för inackorderingstillägg ska du:  

  • vara inskriven i en kommunal gymnasieskola  
  • vara folkbokförd i Robertsforskommun  
  • vara mottagen i första hand  
  • inte vara äldre än 20 år (inackorderingstillägg ges till och med första kalenderåret det år du fyller 20 år)  
  • studera på heltid  
  • ha ett reseavstånd mellan hemmet och skolan på 75 km eller mer.  
  • ha ett avstånd mellan hemmet och busshållplats som överstiger 3 km.  
  • om det finns speciella skäl som gör det omöjligt för elev att dagligen resa till och från skolan. (före och efter skolans ramtid, intyg erfordras och bedömningen sker individuellt.)  

Elever som är andrahandsmottagna till gymnasieutbildning i annan kommun omfattas inte av rätten till inackorderingstillägg (förstahandsmottagen kan man endast bli till början av en utbildning). Är du osäker på om du är andrahandsmottagen, kontakta utbildningskontoret.  

Busskort och inackorderingstillägg för dagliga resor, kan inte utgå samtidigt. Alltså kan en elev aldrig beviljas både inackorderingstillägg och busskort. Har busskort sökts och ansökan återtagits/busskort återlämnats beviljas endast inackorderingstillägg för nästkommande månader.  

Beloppen per månad (september till maj) är:  

Reseavstånd Belopp  

0-124 km 1 750kr (1/30 av prisbasbeloppet år 2023)  
125-599 km 2 170kr  
600- km 2 650kr 

Inackorderingstillägg beviljas endast för hel kalendermånad, fyra månader under höstterminen och fem under vårterminen (totalt 9 månader under läsåret, (september-maj).  

Ändrade förhållanden  

För att undvika återkrav är det viktigt att du anmäler eventuella förändringar som påverkar inackorderingstillägget, exempelvis studieavbrott, ändrad folkbokföringsadress eller om inackorderingen upphör.  

Beslutet gäller för ett läsår i taget. Du behöver därför göra en ny ansökan inför varje nytt läsår 

Ansökan om inackorderingstillägg sker via vår e-tjänst 

Kontaktperson

Utredningssekreterare

0934-140 04