Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar
den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, d v s ett utifrån kommande våld mot kroppen.

Som olycksfall omfattas även:

 • total hälseneruptur och vridvåld mot knä samt,
 • solsting, värmeslag och förfrysning.

Som olycksfall omfattas inte kroppsskada som uppkommit till följd av:

 • ensidig rörelse (förslitningsskada),
 • tuggning eller bitning,
 • insektsbett eller smitta av bakterier eller virus eller annat smittämne, ej heller smitta eller
  förgiftning genom intagande av mat, dryck eller överkänslighetsreaktion,
 • användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av
  olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring,
 • försämring av hälsotillståndet om denna försämring enligt medicinsk erfarenhet sannolikt skulle ha
  inträffat även om olycksfallsskadan inte inträffat,
 • förlossning,
 • att den skadevållande händelsen på ett avgörande sätt orsakats av att den försäkrade var påverkad
  av berusningsmedel, narkotiska preparat, sömnmedel eller till följd av användning av läkemedel på
  ett felaktigt sätt.

En häftig ansträngning som t ex medför en muskelbristning är inte att betrakta som ett olycksfall eftersom där saknas det moment av yttre händelse som kännetecknar olycksfallet. Med olycksfall menas inte heller skada som godkänts av patientförsäkringen, som behandlings- eller läkemedelsskada.

Om du drabbas av olycksfall

 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta
  styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Skadeanmälan

Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea. Du kan fylla i skadeanmälan direkt på webben, Sveda – Anmäl din skada (extern-länk), eller hämta hem skadeblanketter och skicka in på adress angiven nedan.

Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på Svedas hemsida, www.svedea.se/kommun(extern-länk). Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta oss via telefon eller mail.

Telefonnummer: 0771-160 199
Mejl: skadorforetag@svedea.se
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

När och för vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller under HELTID för:

 • Barn i förskoleverksamhet inkl. föräldrakooperativ,
 • Elever i grund- och gymnasieskola,
 • Barn och ungdomar i familje- & fosterhem (HVB), som inte deltar i förskole- eller skolverksamhet i
  kommunen,
 • Omsorgstagare enligt LSS.

Försäkringen gäller under SKOL-/VERSAMHETSTID för:

 • Elever i kommunal vuxenutbildning inkl. SFI och flyktingar som även studerar i annan kommun,
 • Arbetslösa ungdomar 18–25 år i arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
 • Socialbidragstagare i kommunal verksamhet under kommunal ledning,
 • Socialbidragstagare i verksamhet där kommunen köper tjänster av andra företag,
 • Frivillig arbetskraft, ledare, barn och ungdomar som deltar i av kommunen bedriven verksamhet.

Vad menas med Heltid och Skol-/Verksamhetstid

Med Heltid avses skoltid, fritid och ferier.

Med Skol-/Verksamhetstid menas:

 • lektion och rast,
 • verksamhet inom fria aktiviteter och samlad skoldag,
 • av skolan anordnad idrottsutövning,
 • utflykt och liknande under ordinarie lästermin med utsedd ledare,
 • av skolan anordnad skolresa, studiebesök, fjällfärd, lägerskola, utflykter med övernattning,
  skolförläggning och simkurs med utsedd ledare oavsett om verksamheten äger rum under ordinarie
  lästermin eller efter dennas slut.
 • Praktisk arbetslivsorientering och yrkesorienteringsveckor mm samt verksamhet inom de
  försäkrade grupperna (arbetstid/praktiktid).
 • All av kommunen bedriven verksamhet för försäkrade grupper och som ej omfattas av heltidsomfattningen.
  Försäkringen gäller även under färd till eller från nämnda verksamheter.

Kontaktperson

Robertsfors kommun
Barn- och utbildningskontoret
Telefon: 0934-141 42