Avgifter och regler, abonnemang

Enligt Miljöbalken 1998: 308 kap 15 avfall och producentansvar 3 § är kommunen skyldig att svara för att: hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning, om det behövs för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljö som enskilda intressen. Hushållsavfall från kommunen återvinns och bortskaffas.

Kontaktperson

Administratör Gator, vatten/avlopp, renhållning

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se