Buller

Om bullret kommer från utomhuskällor som exempelvis industrier ska du kontakta den som är ansvarig för verksamheten. Innan du tar kontakt är det bra om du skriver ner vilka tider på dygnet som det bullrar, och försöker att sakligt beskriva hur det låter. Det gör det lättare för den verksamhetsansvarige att lokalisera bullret. Om du inte får någon hjälp av verksamhetsutövaren kan du vända dig till kommunen. Om bullret kommer från grannen ska du först kontakta din granne eller den som äger fastigheten och berätta för dem om problemet du upplever. Kom ihåg att din granne kanske inte vet att han eller hon stör andra. Buller från trafik kan orsaka höga ljudnivåer både inomhus och utomhus. Generellt krävs det en betydande trafikmängd under en stor del av dygnet för att ekvivalenta (genomsnittliga) ljudnivån skall bli så hög att väghållaren behöver vidta en åtgärd. Hur hög ljudnivån måste vara i och utanför din bostad för att en åtgärd ska övervägas regleras av riktvärden som bestämts av riksdagen.