Detalj- och översiktsplan

Genom plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) har kommunerna ansvar för den lokala miljön och hushållningen med naturresurser. Rättsverkande reglering av mark- och vattenanvändning och bebyggelsemiljöns utformning kan ske genom detaljplan eller områdesbestämmelser. Kommunstyrelsen ansvarar för hur bebyggelsen planeras och utformas.

Översiktsplan

Översiktsplanen är i första hand kommunens verktyg för att styra hur mark- och vatten används och bebyggelsens utveckling. Men planen hanterar också andra frågor som kräver helhetssyn och ett långsiktigt perspektiv.

Detaljplan

En detaljplan reglerar bebyggelse och hur den är utformad. Den reglerar också enstaka byggnader som påverkar omgivningen. En detaljplan är, till skillnad mot en översiktsplan, bindande tills den ändras. Läs mer om detaljplaner i Robertsfors kommun.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se