Del av fastigheten Dalkarlså 3:10

Detaljplan för del av Dalkarlså 3:10, Dalkarlså, Robertsfors kommun, Västerbottens län
Robertsfors kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Dalkarlså 3:10 i Robertsfors.
Under slutet av förra året genomfördes ett samråd med anledning av planförslaget. Nu har förslaget genomgått några mindre ändringar utifrån de synpunkter som kom in under samrådstiden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för avstyckning av omkring sex bostadsfastigheter samt en bostadsfastighet där även djurhållning, odling och verksamhet möjliggörs. Planområdesgränsen går precis innan befintlig åkermark börjar för att bevara åkermarken. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.
Planen handläggs enligt så kallat standardförfarande och finns tillgänglig för påseende från och med 2 maj 2023 på denna sida samt i foajén på kommunkontoret, Storgatan 13, under kontorstid.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors. senast den 16 maj 2023.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se