Samråd om upphävande av detaljplan P14/1 och del av P1976-95 i Sikeå

Robertsfors kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för upphävande av detaljplan P14/1 (pendlarparkering Sikeå) och upphävande av del av detaljplan P1976- 95 (Sikeå industriområde) i anslutning till korsningen mellan E4 och väg 651 mot Robertsfors.

Syftet med upphävandet av detaljplanerna är att möjliggöra för fastställandet av en ny vägplan för trafikplats Sikeå E4. Detaljplaner får inte strida mot en kommande vägplan.

Planen handläggs enligt så kallat standardförfarande. Ett standardförfarande kan ändras till begränsat förfarande ifall planen för upphävandet godkänns i samrådet, dvs om inga synpunkter på förslaget kommer in. Det innebär att planen för upphävandet kan antas direkt efter samrådet.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 13, 915 81 ROBERTSFORS senast den 15 augusti 2021.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se

Byggnadsinspektör

Lina Hedlund
0934-141 05
lina.hedlund@robertsfors.se