Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

En markanvisning betyder att en exploatör ges rätt att under viss tid och på vissa villkor ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna för exploatering inom ett visst markområde som kommunen äger.

Exploateringsavtal tecknas med vissa fastighetsägare i samband med att en detaljplan tas fram. Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen (Plan- och bygglagen, 1 kap 4§). Avtalet har för avsikt att tydliggöra syftet med detaljplanen och reglerar frågor som inte kan regleras genom detaljplanen. Detta kan exempelvis vara bestämmelser om reglering av ansvar och kostnader för genomförande av detaljplanen, fastighetsreglering och eventuella markupplåtelser för allmänna platser och ledningar.