Miljöfarlig verksamhet

Det är miljöbalken som reglerar vad som klassas som miljöfarlig verksamhet. För miljöfarliga verksamheter kan bland annat krav ställas på tillstånd eller anmälan samt att egenkontroll ska bedrivas.

Vad är en miljöfarlig verksamhet?

Med miljöfarlig verksamhet avses:

  • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnad eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Det ställs en hel del krav på miljöfarliga verksamheter, bland annat ska företagen bedriva egenkontroll och de företag som är tillståndspliktiga ska lämna in en miljörapport.

Tillstånd och anmälan

Miljöfarliga verksamheter kan indelas i tre grupper: tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och övriga. Indelningen bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara. I bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges vilka verksamhetstyper eller åtgärder som inte får anläggas eller vidtas utan tillstånd eller utan att anmälan har skett i förväg. Om du är osäker om vad som gäller för dig så kontakta oss på Samhällsbyggnadskontoret/miljö.

Tillstånd söks hos länsstyrelsen eller miljödomstolen. Anmälan görs till Samhällsbyggnadskontoret

Kommunens roll

Det är Kommunstyrelsen som har tillsynsansvaret på de flesta miljöfarliga verksamheter i Robertsfors kommun. För de verksamheter som kommunen själv bedriver är det Jävsnämnden som har tillsynsansvaret. Själva tillsynen utförs däremot i de flesta fall av Samhällsbyggnadskontoret/Miljö på delegation av Kommunstyrelsen och Jävsnämnden. Tillsynen innebär i stort att kontrollera att verksamheterna uppfyller miljölagstiftningens krav, exempelvis genom besök på företag, granskning av dokument och handläggning av anmälningar. I Samhällsbyggnadskontoret/Miljös roll ingår även att skapa förutsättningar för att miljöbalkens mål uppfylls genom rådgivning, information och liknande verksamhet.

Avgift

En avgift tas ut för tillsyn av miljöfarliga verksamheter.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

0934-140 22

sijn@robertsfors.se

Miljöinspektör

Mia Kristiansson

0934-141 18

mia.kristiansson@robertsfors.se