Inventering och sanering av PCB

1. Inventera din fastighet

  • Identifiera byggnader uppförda eller renoverade 1956-1973.
  • Undersök var det kan finnas fogmassor och golvmassor i varje byggnad.
  • Byggnadstekniskt kunnig person är oftast bäst lämpad för att genomföra inventeringen men det är bra om inventering utförs tillsammans med någon som är ansvarig för fastigheten.
  • Att granska ritningar över byggnaden kan ge en bra uppfattning om var fogmassor kan tänkas finnas.
  • Ta prover på fogar och golv och skicka på analys. Prover bör tas från byggandes samtliga fogtyper både utvändigt och invändigt. Stor noggrannhet när det gäller renhet krävs vid provtagningen, så att inte PCB från ett prov smittar till nästa. Dokumentera noga (t.ex. på en ritning) var proverna tagits och vilka halter de innehöll.

Om det finns PCB-halter över 500mg/kg ska byggnaden saneras. Gör en handlingsplan som beskriver var PCB förekommer och uppskattade mängder, en tidsplan för sanering av PCB i fogmassor och golvmassor och tidsplan för att ta bort isolerrutor eller andra produkter och utrustning med PCB, tex rutiner vid renoveringar eller ombyggnationer.

2. Rapportera

Rapportera resultatet till Samhällsbyggnadskontoret/miljö så snart inventeringen är klar. Bifoga analysprotokoll eller, om mjukfogar saknas, fotografier som styrker dina uppgifter. Bifoga handlingsplan, om inventeringen visar att byggnaden innehåller saneringspliktig PCB. Rapportera inventeringsresultatet även om det inte finns PCB!

3. Anmäl sanering

Sanering av PCB-haltiga fogar är en miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till Samhällsbyggnadskontoret/miljö i god tid före start. Invänta svar från samhällsbyggnadskontoret/miljö, i de flesta fall kommer det i form av ett föreläggande om försiktighetsmått. Se till att saneringsföretaget tar del av samhällsbyggnadskontorets/miljö eventuella synpunkter och följer de beslutade försiktighetsmåtten vid saneringen.

Informera hyresgäster innan saneringsarbetet börjar. De behöver få saklig information om vad PCB är och vad saneringen kommer att innebära för deras del.

4. Sanera

Sanering av PCB ska göras av behörig saneringsfirma. Var noga med att kontrollera att den utförs på avtalat sätt och så att spridning av PCB till omgivningen minimeras.

Dokumentera var sanering har gjorts och vilka PCB-mängder som har tagits bort. Spara redovisning av egenkontroll och mottagningskvitton.

För att förhindra att PCB sprids i huset vid sanering bör ventilationsöppningar tätas så att luft inte kan komma in via fönster och dörrar. Överväg om ventilationen kan stängas av de timmar sanering pågår.

Allt avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall.

5. Slutrapportera

Senast två månader efter avslutad sanering ska en slutrapport lämnas till samhällsbyggnadskontoret/miljö.

Slutrapporten skall innehålla uppgifter om vem som utfört saneringen, saneringsmetod, sanerad mängd, hur det tagits om hand, transportdokument, kvittblivningskvitto, m.m.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se