Vattenskyddsområde

Skyddsföreskrifterna innehåller begränsningar för de verksamheter som ligger inom skyddsområdet. Exempel på sådana begränsningar kan vara att tankar för olja och kemikalier skall vara inbyggda för att minimera risken för läckage eller att grävarbeten inte får vara så djupa att grundvattnet riskerar att förorenas.

Skyddsområdet är ofta vattentäktens tillrinningsområde eller så stor del av detta att man kan räkna med att om någon olycka skulle inträffa så har man tid att skydda vattentäkten, t.ex. genom att gräva upp förorenad jord eller pumpa upp förorenat vatten.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

0934-140 22

sijn@robertsfors.se