Sjöar och vattendrag

Inom kommunen finns många sjöar och vattendrag. Robertsfors kommun har i samarbete med Mellanbygdens vattenråd, Länsstyrelsen i Västerbotten och berörda fiskevårdsområden, genom olika projektformer, genomfört ett flertal vattenvårdsåtgärder i kommunen.

Du kan läsa mer om vattenvård i undermenyn nedan.

Ett exempel på ett vattendrag som är ett givet besöksmål för den fiskeintresserade är Rickleån som är ett av Västerbottens bästa lax- och havsöringsvatten. Rickleån startar i Stora Bygdeträsket (Skellefteå kommun) men har huvuddelen av sitt flöde inom Robertsfors Kommun där den rinner genom jordbruksbygd och skogsmark.

Rickleån är känd för att ha en hög fiskproduktion, vilket kan förklaras av den omgivande, näringsrika jordbruksbygden. I åns lugnare delar lever storvuxen gädda och i de strömmande delarna finns lax, öring och harr. Under 2002 byggdes fiskvägar vid tre kraftverksdammar i Robertsfors och nu når lax och havsöring ända upp till Åselestupet (ca 2 km nedströms Bygdeträsk).

Kommunens sjöar och vattendrag har i huvudsak undersökts ur försurningssynpunkt. Därutöver har några vattendrag kontrollerats för att spåra eventuell påverkan från jordbruk och avloppsreningsverk.

Inom kommunen finns ett flertal kommunala strandbad.