Miljöförbättrande åtgärder för kustmiljöerna i Västerbotten

Miljöförbättrande åtgärder för fisk och biologiska mångfald längs kusten. Vad gör Robertsfors kommun?

I biflödena till de norrländska älvarna är drygt 30% av alla vägtrummor vandringshindrande för fisk, vilket bland annat försämrar reproduktionen för älvarnas fiskbestånd. Vid ett stickprov hösten 2016 konstaterades att problemet med hindrande trummor troligen är minst lika stort längs kusten i Robertsfors kommun (se bild för exempel). Detta leder i sin tur till den logiska slutsatsen att reproduktionen av fisk troligen kan ökas märkbart längs kusten i Robertsfors kommun, förutsatt att vandringsvägarna till de avstängda lekområdena kan öppnas upp igen.

Bilden högst upp på sidan visar ett exempel på en trumma längs Robertsforskusten som skapar en fysisk barriär mellan havet och en havsnära insjö dit fiskar från havet tidigare simmade upp för att leka. Barriären skapas både genom det tvära fallet i trummans utlopp och av att flödet i trumman är både starkt och laminärt (dvs utan viloplatser). En tydligt miljöförbättrande åtgärd vore i detta fall att byta ut de tre trummorna till en enda stor trumma som ligger djupt, eller ännu hellre en valvbåge.

Inventeringsprojektet inom Robertsfors kommun syftar i första skedet till att lokalisera vandringshinder och andra fysiska förändringar som reducerar de havslevande fiskarnas möjligheter att reproducera sig. Utöver det inventeras både nuvarande och potentiella lekområden för fisk i sötvatten närmast kusten. Som en fortsättning på inventeringsprojektet, planerar Länsstyrelsen att ordna medel så att vägföreningar och andra sakägare på ett enkelt sätt kan t.ex. byta ut en vandringshindrande vägtrumma.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Ulrika Lindström

0934-141 01

070-270 97 40

ullm@robertsfors.se