Påverka ditt vatten

I den nya vattenförvaltningen enligt EU:s vattendirektiv är det faktiskt lagstiftat om lokal samverkan i vattenråd. Robertsfors Kommun vill aktivt bidra i arbetet i vattenrådet och underlätta för alla olika intressenter i området att delta. Ta chansen att vara med och påverka hur vi skall använda, vårda och skydda våra vatten. Kanske du har uppgifter om hur just “dina” vatten mår eller önskemål om åtgärder som behöver vidtas.

Enligt EU:s vattendirektiv skall vattenmiljöerna behandlas avrinningsområdesvis (ARO). Alla sjöar och vattendrag som ingår i samma vattensystem ska ses som en enhet. Det är ett ekologiskt synsätt och tanken är att kommungränser och andra administrativa gränser får ”anpassa” sig efter vattnets väg genom landskapet.

Ett intensivt arbete pågår på de nya vattenmyndigheterna och på länsstyrelserna runt om i landet. I Norr- och Västerbotten finns ett särskilt projekt ”Vattensamverkan i Norr” för att få i gång arbetet.

Alla vatten skall kartläggas och analyseras. Mål/kvalitetskrav skall fastställas och övervakningsprogram samt förvaltningsplaner tas fram. Målet är att uppnå eller behålla ”god status” i våra sjöar och vattendrag till år 2015.

Påverka ditt vatten!

Arbetet ska ske via lokal samverkan i Vattenråd. Robertsfors Kommun vill aktivt bidra i arbetet i vattenrådet och underlätta för alla olika intressenter i området att delta.

Ta chansen att vara med och påverka hur vi ska använda, vårda och skydda våra vatten. Kanske du har uppgifter om hur just “dina” vatten mår eller önskemål om åtgärder som behöver vidtas.

Robertsfors kommun berörs av vattenråd: Mellanbygdens Vattenråd

Hör av dig till Samhällskontoret du vill veta mer eller anmäla dig till Vattenrådsnätverket.