Brukningsavgifter

Fast avgift

Ägare av fastighet ska betala brukningsavgift. De fasta avgifterna speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration och mätarbyte.

De fasta avgifterna utgörs av två delar:

  • Grundavgift: Avgift för nyttan av anslutningen till det kommunala ledningsnätet
  • Lägenhetsavgift:Varje fastighet som har tillgång till vatten eller avlopp betalar en lägenhetsavgift för varje utrymme som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. Där begreppet lägenhet inte är tillämpligt räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea som en lägenhet.

Den fasta avgiften fördelas mellan vatten respektive avlopp beroende på vilka anslutningar som finns till fastigheten.

Rörliga avgifter

Förbrukningen mäts i kubikmeter och avgiften som utgår täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. Vattenförbrukningen mäts i kubikmeter och spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas vara lika stor.

Kontaktperson

Administratör Gator, vatten/avlopp, renhållning

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se

Dokument

(, )