Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Brukningsavgifter

Fast avgift

Ägare av fastighet ska betala brukningsavgift. De fasta avgifterna speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration och mätarbyte.

De fasta avgifterna utgörs av två delar:

  • Grundavgift: Avgift för nyttan av anslutningen till det kommunala ledningsnätet
  • Lägenhetsavgift:Varje fastighet som har tillgång till vatten eller avlopp betalar en lägenhetsavgift för varje utrymme som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. Där begreppet lägenhet inte är tillämpligt räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea som en lägenhet.

Den fasta avgiften fördelas mellan vatten respektive avlopp beroende på vilka anslutningar som finns till fastigheten.

Rörliga avgifter

Förbrukningen mäts i kubikmeter och avgiften som utgår täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. Vattenförbrukningen mäts i kubikmeter och spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas vara lika stor.

Kontaktperson

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se

GVA Chef

Dexter Sahlen

0934-141 27

dexter.sahlen@robertsfors.se