När kontrollerade du ditt dricksvatten senast?

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi skall hålla oss friska. I Sverige hämtar ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende sitt vatten från enskilda brunnar. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör en enskild brunnsägare ta vattenprover.

Varför ska man kontrollera sitt dricksvatten?

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför måste man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då man känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att detta märks av. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år. Finns småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med denna kontroll eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Vem har ansvar för brunnen?

Det är du som fastighetsägare/brunnsägare eller din ägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten säkerställs. Om det är problem med brunnen är det också du/ni som måste åtgärda problemen. I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda sådana problem.

Vad är bra dricksvatten?

Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning ger anvisningar till dig som är brunnsägare. Här finns bland annat riktvärden för bedömning av ett dricksvattenprov. Livsmedelsverket har också råd till dig som ska anlägga en egen brunn och hur du sköter om din brunn. Länkar till dessa hittar du längst ner på denna sida.

Hur görs en vattenanalys?

Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten. Vill du få råd om hur du provtar ditt dricksvatten kan du kontakta oss på miljöavdelningen. Det går också bra att kontakta ett vattenanalyslaboratorium direkt för provtagning.

Om du som privatperson vill kontrollera ditt brunnsvatten tar du kontakt med något av de laboratorier som utför sådana analyser. Laboratorierna tillhandahåller provtagningsflaskor och instruktioner om hur provtagningen ska göras.

Vad gör man om man har dåligt vatten?

Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen! Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från t.ex. avlopp och då är det avloppet som bör åtgärdas. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.