Samråd nytt reningsverk

Avgränsningssamråd enligt miljöbalken
– Robertsfors avloppsreningsverk

Robertsfors kommun, Samhällsbyggnad genomför avgränsningssamråd inför tillståndsansökan för ett nytt avloppsreningsverk så att boende, verksamma i området och övriga intressenter ska ha möjlighet att inkomma med frågor och synpunkter. Nytt reningsverk planeras på samma fastighet som Robertsfors befintliga avloppsreningsverk.

Verksamhetens miljöpåverkan kommer att beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning som bifogas ansökan. Inför upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt Miljöbalken 6 kap, information delges enskilda som kan beröras. Synpunkter som framförs vid samrådet kommer att beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Samrådsunderlaget med mer detaljer kring verksamheten och dess miljökonsekvenser hittar du under Dokument. Det kan även erhållas genom att kontakta Sweco via epost tobias.pettersson2@sweco.se eller via telefon 072 379 87 88.

Sakägare, närboende, organisationer och övriga berörda ges härmed tillfälle att yttra sig skriftligt över samrådsunderlaget. Synpunkter mottas skriftligen senast den 16 oktober 2023 till epost angiven ovan eller via post till Sweco Umeå, c/o Tobias Pettersson, Box 110, 901 03 Umeå.