Föreningsbidrag

Robertsfors Kommun erbjuder olika former av ekonomiskt stöd till kommunens föreningar. Stödet avser vara en hjälp till självhjälp och kan därför endast utgöra ett tillskott till verksamheten.

Allmänt:

De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp. Bidragen kan därför endast utgöra ett tillskott till verksamheten. Bidragens storlek kan ändras beroende av tillgängliga medel inom Tillväxtsektorns ansvarsområde.

Huvudregler:

Sökande organisation skall vara verksam inom Robertsfors kommun och skall vara registrerad hos kommunen. Organisationen skall ha antagit stadgar samt varit verksam under minst 3 månader för att kunna få bidrag.

Ansökan om bidrag skall inges av lokal huvudorganisation, ej sektion eller liknande. Kommunen tillhandahåller blanketter för ändamålet via hemsidan.

Organisationer inom Svenska Kyrkan hänvisas till kyrkligt beslutande myndighet.

Bidragsmottagande organisation är skyldig att lämna kommunen sådan insyn i verksamheten som erfordras för att kontrollera att tilldelat bidrag används på i ansökan angivet sätt.

Som ett villkor för att kunna erhålla kommunala bidrag skall föreningen/organisationen årligen till kommunens Tillväxtsektor inlämna kopior på organisationens årsredovisning i form av verksamhetsberättelse, resultaträkning och revisionsberättelse. Handlingarna skall inlämnas före den 1 april årligen, eller snarast efter årsmötet.

Ansökan

Föreningsbidrag söks genom kommunens E-tjänst för föreningsbidrag. I E-tjänsten går det bra att lämna flera ansökningar samtidigt. Du kommer i tjänsten få kryssa för vilka ansökningar du avser att göra.

Datum

Bidrag årligen och löpande

Bidrag till kulturprogram & arrangemang
Bidrag till ungdomsledarutbildning
Driftbidrag till idrott/fritidsanläggningar
Driftbidrag till samlingslokaler
Driftbidrag till snöskoterföreningar
Instruktörsbidrag
Inventariebidrag
Anläggningsbidrag
Särskilda bidrag
Tävlingsbidrag
Verksamhetsbidrag till kulturföreningar

Bidrag med deadlines

1/3 Bidrag till föreningar med lönebidraganställda
31/5 Sommarlovsaktiviteter
25/8 + 15/2 Lokalt aktivitetsstöd
1/9 + 1/2 Hyresbidrag för lokaler (ungdomsverksamhet)

1/11 Nyanläggningar eller ombyggnad/upprustning
15/12 Driftbidrag till kulturföreningar


 

Kontaktperson

Föreningsstrateg

Magnus Öberg

073-364 73 05

magnus.oberg@robertsfors.se