Instruktörsbidrag

Kriterier:

Förening som redovisar minst 10 aktiviteter per år kan erhålla bidrag till instruktör för engångsmedverkan, ej ordinarie tränarinsatser.

Bidrag utgår med faktisk kostnad, dock högst 1.000 kr per år.

Till ansökan skall fogas kostnadsredovisning, styrkt med verifikat på kostnaderna.

Ansökan görs genom kommunens E-tjänst.

Bidraget kan sökas under hela året, dock senast 2 månader efter genomförd instruktion.