Vattenskoter

Vi vill upplysa om att enligt länsstyrelsens rekommendation inte är tillåtet att köra vattenskoter någonstans i Robertsfors kommun. Vi hänvisar dock till Sjötrafikförordning (1986:300) som omfattar all sjötrafik.

En vattenskoter måste följa sjötrafikförordningen (1986:300) Den som kör måste ta hänsyn till miljön och naturliv. Vattenskotern får inte heller köras på ett sätt som i onödan stör allmänheten. Den som kör vattenskoter har samma ansvar som alla andra som framför farkoster på sjön.

Miljöpåverkan av vattenskotrar har utretts i förarbetena till vattenskoterförordningen (prop.1992/93-97). Störningarna handlar både om bullerstörningar och påverkan på djur- och växtliv. Intensiv körning med vattenskoter inom ett begränsat område, kan ge upphov till höga och oregelbundna ljudnivåer som kan upplevas mycket störande. Körning med vattenskoter i anslutning till badplatser kan även medföra risk för påkörningsolyckor. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador på växt – och djurliv. Vattenskoterkörning kan också ställa till med skada i andra områden med störningskänsligt fågelliv.

Om du känner att allmänheten eller naturlivet störs av pågående vattenskotertrafik nära dig, så är det myndighetsmässigt främst Polisen du ska vända dig till.