Information och regler

Vem kan söka serveringstillstånd?

Den som söker serveringstillstånd kan vara antingen ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett organisationsnummer. Det kan också vara en förening eller en enskild firma.

Hur går handläggningen till?

När din ansökan kommit in görs en prövning av lämplighet utifrån personliga och ekonomiska perspektiv. Synpunkter på din ansökan tas in från bland annat Polisen, Skatteverket, Kronofogden samt Brandförsvar och säkerhet.

Till ansökan ska du bifoga de handlingar som behövs för prövningen av tillståndet.

Handläggningstid

Handläggningstiden varierar beroende på vilket slags tillstånd ansökan rör. Tiden påverkas bland annat av om vi måste skicka en remiss till polis, Skatteverket eller Räddningstjänsten och hur långa svarstider de har. Ett stadigvarande tillstånd till allmänheten tar ca 8 veckor, ett tillfälligt till allmänheten 6-8 veckor och ett tillfälligt till slutet sällskap ca 2 veckor. Handläggningstiden räknas från det att ansökan är komplett och alla bilagor inskickade. Du kan påverka handläggningstiden genom att skicka in de dokument vi begär och svara på våra brev och e-postmeddelanden så fort som möjligt.

När det gäller tillstånd till allmänheten så påverkas handläggningstiden också av när Samhällsbyggnadsutskottet har nästa sammanträde. Det innebär att det ibland kan bli längre handläggningstider, t.ex. under sommaren.

När gäller tillståndet?

Ett serveringstillstånd gäller bara för dig som har fått det och för den lokal som står i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttar gäller inte tillståndet längre. Tillståndet kan inte överlämnas till annan eller flyttas med till annan lokal. Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren bedriver verksamhet i lokalen.

Krav på dig som söker serveringstillstånd

 • Du som ansöker måste ha fyllt 20 år.
 • Du får inte vara dömd för något brott de senaste åren.
 • Du ska kunna visa ekonomisk skötsamhet. Till exempel att du skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid.
 • Du ska kunna redogöra för finansieringen av verksamheten.
 • Du ska göra ett kunskapsprov för att visa att du har nödvändiga kunskaper om alkohollagstiftningen. I samband med ansökan bokar du tid hos Samhällsbyggnadskontoret/Miljö för att skriva provet.

Krav på serveringsstället

 • Om du söker stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska serveringsstället vara registerat som livsmedelsanläggning hos kommunen. Verksamheten ska ha ett eget kök. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska serveras. Råvaror ska förädlas.
 • För stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap och för tillfälliga serveringstillstånd ska lagad mat kunna erbjudas.
 • Serveringsstället ska ha tillräckligt med sittplatser för matservering.
 • Servering ska ske på en avgränsad yta som är överblickbar och som tillståndshavaren disponerar över.
 • Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, t ex ska lokalen kunna utrymmas utan problem om det börjar brinna.
 • Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Du som driver en verksamhet med serveringstillstånd ska till exempel inte störa grannar.