Torghandel

Det är polismyndigheten som upplåter offentlig plats för olika ändamål. Samhällsbyggnadskontoret fungerar som remissinstans åt polismyndigheten de gånger som marken är kommunal. Det innebär att kommunen ställer krav och lämnar synpunkter på den allmänna marken.  För att få servera mat, dryck och alkohol kan du dessutom behöva bygglov och olika tillstånd från kommunen.

När uteserveringar tar offentliga ytor i anspråk, gäller att framkomligheten för all slags trafik ska kunna garanteras och att grannar inte blir störda.

I ansökan du lämnar in ska en ritning över serveringen bifogas. Ska serveringen etableras på en gata eller gångbana ska samhällsbyggnadskontoret yttra sig till polisen. Är marken privat ägd krävs ett skriftligt tillstånd av markägaren.

Till allmän mark räknas gator, vägar, gång- och cykelbanor, torg och liknande. Du behöver tillstånd hos polisen för att få använda denna mark till ändamål som försäljning, skyltning, marknad, uteservering och containeruppställning.

För att söka tillstånd besök www.polisen.se (extern länk)