För personer med funktionsnedsättning

En egen bostad där stöd och service kan erbjudas utifrån individuella behov och önskemål.

Vuxna personer som omfattas av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har vid behov rätt till en bostad med särskild service. En sådan bostad kan utformas på olika sätt, genom gruppbostad, servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad.

  • Gruppbostad – är ett alternativ för personer som har så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig på dygnets alla tider. Lägenheterna skall vara fullvärdiga.
  • Servicebostad – är en mellanform mellan helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Lägenheterna skall vara fullvärdiga med tillgång till dygnet runt stöd och fast anställd personal.
  • Annan särskilt anpassad bostad – avser en bostad med viss grundanpassning till funktionshindrade personers behov, men utan fast bemanning. Behövligt stöd till boendet ges inom ramen för insatser som finns att tillgå inom LSS. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte heller fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

I Robertsfors kommun har vi två gruppbostäder, Bäckvägens- och Bergmästargatans gruppbostad,  med totalt tio fullvärdiga lägenheter för dig med omfattande behov av stöd och service. Vår kompetenta personal arbetar utifrån varje enskilds behov och önskemål och finns tillgänglig dygnet runt.

Vid gruppbostäderna inom LSS betalar den enskilde en hyra för sin lägenhet som är beroende på lägenhetens storlek. Reglerna om bostadstillägg kan tillämpas.

Vill du veta mer om kostnader kan du kontakta Robertsfors kommuns avgiftshandläggare:
Telenr: 0934-140 34

Kontaktperson

Ansökan om boende för vuxna görs via Robertsfors kommuns LSS-handläggare.

Telenr: 0934-142 69

Telefontid: Måndag-Fredag 8:30-9:30.