Borgerlig begravning

Den borgerliga begravningsakten är en högtidlig akt där inga religiösa inslag förekommer. Det finns vare sig lag eller förordning som anger hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas.

Som anhörig kan du t.ex. fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten. Du kan få förslag på borgerliga begravningsförrättare via begravningsbyrån

Begravningsombud

Per Alm, har utsetts till begravningsombud i Robertsfors kommun. Begravningsombudets uppgift är att granska hur församlingarna inom verksamhetsområdet tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Till ombudens uppgifter hör att kontrollera att samråd sker med berörda grupper i samband med anläggning, utvidgning och väsentlig ändring av begravningsplatser samt att underlaget för att fastställa begravningsavgift är rättvisande.

Ombuden bör även verka för att församlingarna också i övrigt samråder med och informerar företrädare för dem som inte tillhör Svenska kyrkan i frågor som rör begravningsverksamheten och om de synpunkter och önskemål rörande verksamheten som finns hos de trossamfund som är representerade inom huvudmannens område.

Kontaktperson

Per Alm
per.alm@pak.se
Tel: 070-378 01 54