Stöd till familjer

Insatser enligt socialtjänstlagen är frivilliga för den enskilde. Ibland måste socialtjänsten utreda barns situation, utan att föräldrarna samtycker till detta. I dessa fall kan utredningen leda fram till åtgärder enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning av vad som är bäst för just det barnet.

Exempel på hjälp som kan erbjudas:

 • På FamiljeCentralen finns två familjesocionomer som jobbar på FIFA öppenvård. Ni kan vända er till FIFA för att få råd, stöd och samtal. Det kan röra frågor om föräldraskap, barns behov, relationer i familjen, stress, oro och svårigheter. Ni kan få insats av FIFA utan föregående behovsbedömning och beslut. För mer information klicka här.
 • Rådgivning, stöd- och samtalskontakt:
  Socialtjänsten kan erbjuda råd och stöd till barn, ungdomar och deras familjer genom samtalskontakt med socialsekreterare eller annan lämplig personal inom förvaltningen
 • Samarbetssamtal:
  Samarbetssamtal syftar till att föräldrarna skall nå en komma överens i vårdnad/boende- och umgängesfrågor och bättre kunna samarbeta kring barnen.
 • Kontaktperson/stödfamilj:
  En kontaktpersons uppgift är att vara medmänniska till en annan person. En stödfamilj har regelbunden kontakt med ett barn och tar emot barnet i sitt hem t ex en till två gånger i månaden. Detta sker i nära samarbete med socialförvaltningen.
 • Familjehem:
  Ett familjehem är ett hem som för kortare eller längre tid tar emot ett barn eller ungdom och ger det vård, omsorg och trygghet. I familjehemmets uppgifter ingår ett samarbete med barnets nätverk och inblandade myndigheter inklusive socialförvaltningen.
 • Behandlingshem:
  Ett behandlingshem är ett hem med plats för fler än fyra barn eller ungdomar som behöver vård, behandling, omvårdnad och tillsyn. Behandlingshem kan drivas av enskilda personer, sammanslutningar, kommun eller stat.

Hur ansöker/anmäler man?

Har du redan kontakt med en socialsekreterare så är det den personen som du i första hand vänder dig till för att utreda ditt behov av insats.

I annat fall kontaktar du individ och familjeomsorgen via växeln 0934-140 00 så blir du hänvisad rätt.

Om Du vill anmäla missförhållanden skall du kontakta individ- och familjeomsorgens antingen via telefon 0934-140 16 eller göra en skriftlig anmälan.

Kontaktperson

Socialsekreterare telefon: 0934-140 00

IFO-chef

Doris Öhlund

0934-140 16

doris.ohlund@robertsfors.se