Krisberedskap

Vad kännetecknar en kris?

En kris kännetecknas av att den är oväntad, går utanför det vanliga och vardagliga och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer.

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället samt hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och normal organisation utan går utöver organisationens vanliga arbetsuppgifter och under en begränsad period är mycket krävande.

Exempel på krissituationer kan vara:
Olycka med t ex gasutsläpp eller många skadade, omfattande oväder, översvämning, större bränder, omfattande el- och värmeavbrott, förgiftat dricksvatten eller sabotage.

En kris behöver till skillnad från en olycka inte vara oavsiktlig utan kan även vara en följd av avsiktliga händelser, t.ex. antagonistiska handlingar.

Principer för krishantering

Kommunens krishantering är utformad i linje med hur krishanteringssystemet är uppbyggt på nationell nivå, och bygger på ett underifrånperspektiv utifrån följande grundprinciper:

  • Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har samma ansvar under en kris.
  • Likhetsprincipen innebär att verksamheten under en kris, så långt det är möjligt, ska fungera på samma sätt som under normala förhållanden.
  • Närhetsprincipen innebär att en kris, så långt det är möjligt, ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda.

Detta innebär att:

  • förändringar inom organisationen inte ska göras mera omfattande än vad som krävs med hänsyn till händelsens karaktär,
  • händelser och insatser ska ledas och hanteras av de närmast ansvariga. Samt
  • krishanteringen enbart bör lyftas till högre nivåer i de fall som situationen kräver central samordning och samlade prioriteringar av åtgärder.

Kommunens arbete med krisberedskap utgår i huvudsak genom Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Lagens intention är i huvudsak att ”kommunen ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred”

Kommunens arbete med krisberedskap

För att uppnå en så hög beredskaps- och säkerhetsnivå som möjligt för både normal verksamhet och vid extraordinära händelser arbetar kommunen förebyggande. Det förebyggande arbetet med krisberedskap innebär till stor del att:

  • analysera risker och sårbarheter,
  • ta fram planer för att hantera händelser och åtgärder för att minska konsekvenserna av identifierade risker, samt
  • öva och utbilda den krisorganisation som går igång vid en händelse.

I Västerbotten har även 4 utmärkande risker och hot identifierats, vilka är: Översvämning & höga flöden, Dammbrott, Skogsbrand och Problem med elektricitet & telefoni. Dessa risker har identifierats med hjälp av Länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys som genomförs vartannat år. För att underlätta möjligheten för alla medborgare att kunna vara väl förberedda utifall något händer har en broschyr för nedladdning tagits fram vid namn “Är du redo”. Denna kan en ladda ner genom att klicka på länken i “Dokument” på denna sida eller genom att klicka på följande nedladdningslänk: (nedladdnings-länk)