Krishanteringsorganisationen

Robertsfors kommuns krishanteringsorganisation består av:

  • Krisledningsgrupp – tjänstemannagrupp utgör kommunens strategiska ledning och utgörs av kommunens ledningsgrupp.
  • Gemensam service – har ett brett och stödjande uppdrag. De ansvarar i huvudsak för administration, tjänstgöringsscheman, och IT-relaterade frågor.
  • Utveckling & information – ansvarar för både intern och extern information
  • Ordinarie sektorer och bolag – har det operativa ansvaret och verkar utifrån de direktiv som ges ifrån krisledningsgruppen.
  • Stöd- och analysgrupp – Gruppen kan bestå av både interna tjänstemän och externa aktörer som kan tillföra sakkunskap utifrån händelsens karaktär. Krisledningsgruppen beslutar om upprättande, samt vilka kompetenser som ska ingå i den. Gruppen är en stödfunktion för ledningen och kan till exempel ansvara för omvärldsbevakning, samordning av beslutsunderlag från verksamheter och bolag samt utformning av åtgärdsförslag.
  • Krisledningsnämnd – tolkar och fattar politiska beslut i principiella och övergripande frågor. Utgörs av kommunstyrelsen.