Ditt val gör skillnad!

Regionen ser en fortsatt minskad smittspridning av Covid-19 i hela länet. Men det är fortfarande för tidigt att slappna av. För alla gäller fortfarande att följa de nationella råden, hålla avstånd och undvika trängsel.

Läs mer

Krishanteringsorganisationen

Robertsfors kommuns krishanteringsorganisation består av:

  • Krisledningsgrupp – tjänstemannagrupp utgör kommunens strategiska ledning och utgörs av kommunens ledningsgrupp.
  • Gemensam service – har ett brett och stödjande uppdrag. De ansvarar i huvudsak för administration, tjänstgöringsscheman, och IT-relaterade frågor.
  • Utveckling & information – ansvarar för både intern och extern information
  • Ordinarie sektorer och bolag – har det operativa ansvaret och verkar utifrån de direktiv som ges ifrån krisledningsgruppen.
  • Stöd- och analysgrupp – Gruppen kan bestå av både interna tjänstemän och externa aktörer som kan tillföra sakkunskap utifrån händelsens karaktär. Krisledningsgruppen beslutar om upprättande, samt vilka kompetenser som ska ingå i den. Gruppen är en stödfunktion för ledningen och kan till exempel ansvara för omvärldsbevakning, samordning av beslutsunderlag från verksamheter och bolag samt utformning av åtgärdsförslag.
  • Krisledningsnämnd – tolkar och fattar politiska beslut i principiella och övergripande frågor. Utgörs av kommunstyrelsen.