Styrel

Om förbrukningen av el är större än produktionen kan Sverige drabbas av elbrist. Störst risk för elbrist är det under mycket kalla vinterdagar, då elförsörjningen redan är ansträngd. Under ansträngda förhållanden finns det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av landet, vilket leder till elavbrott. Svenska Kraftnät, som ansvarar för att upprätthålla balansen mellan produktion och förbrukning, kan som sista utväg för att skydda elnätet från kollaps, koppla bort delar av elnätet på lokal eller regional nivå. Vid tre tillfällen under de senaste 10 åren har Svenska Kraftnät övervägt att beordra bortkoppling. En bortkoppling av elnätet hade vid dessa tillfällen inte tagit hänsyn till om det skadar samhällsviktiga verksamheter eller hotar liv och hälsa. För att förbättra krisberedskapen vid elbrist har därför ett nytt nationellt system arbetats fram. Systemet kallas Styrel och betyder ”styrning av el till prioriterade användare”.

För att ta hänsyn till detta har Svenska Kraftnät, från den 1 januari 2012 tillgång till det nya bortkopplingssystemet Styrel.

Styrel har tagits fram dels för att skydda elnätet, men också för att ta hänsyn till samhällsviktiga verksamheter som måste fortgå även vid elbrist; exempelvis räddningstjänst, sjukvård, äldreomsorg, vattenförsörjning och elektronisk kommunikation. Styrel innebär att det blir möjligt att genomföra en selektiv bortkoppling av enskilda ellinjer istället för hela lokal- eller regionnät.

Kommunens arbete med Styrel

Kommunens arbete med Styrel har varit att först identifiera elanvändare inom samhällsviktiga verksamheter och därefter att prioritera dessa efter åtta konsekvensklasser. Med hjälp av elnätsföretagen har elanvändarna lagts ut längs ellinjer på en elnätskarta. Dessa ellinjer har sedan rangordnats utifrån vilka linjer som kommunen vill ska prioriteras i händelse av elbrist.

När samhällsviktiga elanvändare prioriteras kan så kallade ”fripassagerare” också få el. Dessa fripassagerare är oprioriterade elanvändare som ligger på samma ellinje som en samhällsviktig elanvändare. Tack vare detta kan t ex matbutiker, bensinstationer och till viss del privatpersoner få el. Detta förklarar varför vissa hushåll kommer att ha el vid elbrist, men inte andra. Bortkoppling genom Styrel innebär att säkerheten för medborgarna och samhällets funktionalitet kan upprätthållas även vid elbrist.

Mer information om Styrel hittar du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se och hos energimyndigheten www.energimyndigheten.se