Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst sex månader. Ett parkeringstillstånd är inte en social förmån. Parkeringstillstånd kan utfärdas till förare eller passagerare. För att få parkeringstillstånd som passagerare krävs förutom väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med bästa möjliga hjälpmedel också att man inte kan lämnas utan tillsyn när föraren parkerar bilen.

För att få tillstånd att parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade ska man ha betydande gångsvårigheter, vilket måste styrkas av läkarintyg. 

För dig som vill läsa om mer information: Transportstyrelsen Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

  • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar
  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
  • Under högst 3 timmar på gågata.

Ansökan, beslut och överklagande

Ansökan om parkeringstillstånd skall göras hos den kommun där du är folkbokförd. Har du haft parkeringstillstånd innebär det inte att du automatiskt beviljas ett nytt tillstånd. Du måste göra en ny ansökan för varje gång.
Bedömning sker utan hänsyn till det tidigare tillståndet. Blankett för ansökan kan skrivas ut till höger på denna sida, eller kontakta Tillståndsenheten via mail eller telefon om du önskar få formuläret utsänt med brev. (kontaktuppgifter längst ned på sidan).

Har du tidigare lämnat in ett medicinskt utlåtande så kan du hänvisa till det. Om det underlaget inte bedöms tillräckligt så får du ett brev med begäran att ett nytt, aktuellt utlåtande måste skickas in. I ditt gamla beslutsmeddelande kan det vara skrivet att du behöver bifoga ett nytt medicinskt utlåtande om du gör en ny ansökan.

Om ditt foto till tidigare parkeringstillstånd är äldre än 10 år behöver du skicka in ett nytt välliknande foto, exempelvis passfoto. Skriv ditt personnummer på baksidan av fotot om du skickar in det med brev. Det går även bra att mejla in foto.

Räkna med en handläggningstid på upp till 15 arbetsdagar.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus) om inte markägaren särskilt medgivit det. Det gäller också i de flesta europeiska länder inom EU samt Norge, Island, Schweiz och Lichtenstein).

Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändzon, lastzon, taxizon, p-plats för buss/lastbil etc). Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.

Parkeringstillståndet är knutet till tillståndshavaren och inte fordonet.

Tillståndet är personligt och samma person kan inte beviljas parkeringstillstånd som både förare och passagerare samtidigt. Är tillståndet utfärdat till “förare i fordonet” gäller det endast när tillståndshavaren är förare av fordonet. Är tillståndet utfärdat till “passagerare i fordonet” gäller det endast när tillståndshavaren medföljer som passagerare i fordonet.

Tillståndets sigill och rullstolssymbol ska placeras synligt i fordonets framruta för kontroll från utsidan. Tillståndet måste vara giltigt under hela perioden parkeringen sker. Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till Tillståndsenheten, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors. Missbruk kan medföra återkallelse av tillståndet.

Giltigheten på tillståndet bedöms individuellt och kan därför variera. Ett tillstånd kan utfärdas för högst 5 år. Giltighetstiden står på både beslutsmeddelandet och på parkeringstillståndet.

Tillståndet är en värdehandling. När giltighetstiden går ut ska du skicka tillbaka tillståndet till den kommun som utfärdat det.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren av parkeringstillståndet är med i bilen. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga parkeringsavgift.

Kontaktperson

Trafiksamordnare/handläggare

Anna Skoglund

0934-141 06

anna.skoglund@robertsfors.se

Telefontid måndag-onsdag: 08:30-11:30